Kategorie
Nowości
raty PayU
DARMOWA DOSTAWA

KOSZT DOSTAWY
Polecamy
Szybki kontakt
tel.          500 200 585
fax:        
42 203 26 33
e-mail:  info@wojrat.pl
GG: 51120885  GG   nr: 51120885
RZETELNA FIRMA
rf
Wspiera nas KRD
krd-inf (2)
przelewy24
płatność za pomocą karty
Regulamin i Polityka Prywatności

Regulamin sklepu internetowego

Regulamin jest wzorcem umownym umowy zawieranej na odległość. Jego założenia są istotne z punktu widzenia Konsumentów, a więc osób które dokonują zakupu Produktów na odległość w celu niezwiązanym z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą.

 

Zgodnie z obowiązującym prawem Konsument ma prawo negocjacji warunków zawieranej umowy, co Sprzedawca respektuje i umożliwia Konsumentowi. W przypadku rezygnacji Konsumenta z prób negocjacji warunków zawieranej umowy, przy skorzystaniu ze sposobów komunikacji na odległość udostępnianych przez Sprzedawcę w momencie zawierania umowy zastosowanie ma niniejszy Regulamin i zapisy w nim się znajdujące.

 

W celu usprawnienia informacji przekazywanych Klientom, ustala się następujące podkategorie:

 


 • Postanowienia ogólne

 

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady dokonywania zakupów w Sklepie internetowym http://wojrat.pl, uregulowania w procesie sprzedaży, przyjmowania i realizacji zamówień, tryb odstąpienia od umowy oraz reklamacyjny. Sklep należy do Sprzedawcy, którym jest: Maciej Marszałek, prowadzący działalność gospodarczą wpisaną do CEIDG pod nazwą: RATOWNIK MEDYCZNY Maciej Marszałek, działającą pod adresem: ul. Wesoła 29, 99-200 Poddębice, o numerze NIP: 732-130-43-45 oraz REGON: 100299540.
 2. Niniejszy Regulamin, jest regulaminem o którym mowa w art 8 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.) oraz powstał w oparciu o wytyczne ustawowe w tym zakresie, również określone w innych ustawach.
 3. Niniejszy Regulamin w myśl obowiązujących przepisów stanowi wzorzec umowny umowy zawieranej na odległość i jest umową pomiędzy Sprzedawcą a Klientem.
 4. Regulamin został sporządzony w języku polskim i zgodnie z powszechnymi przepisami prawa polskiego. Sprzedawca deklaruje, że w przypadku niezgodności jakiegokolwiek postanowienia znajdującego się w niniejszym Regulaminie z obowiązującym prawem zapis ten nie obowiązuje a w jego miejsce zastosowanie mają odpowiednie, obowiązujące przepisy.
 5. Przedmiotem działalności gospodarczej prowadzonej przez Sprzedawcę jest sprzedaż sprzętu medycznego.
 6. Wszystkie Produkty oferowane przez Sprzedawcę są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych. Zostały one legalnie wprowadzone na rynek polski. Informacja ta jest równoznaczna z zobowiązaniem Sprzedawcy do dostarczenia Klientowi produktów bez wad.
 7. Sprzedawca informuje, że żadne postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu naruszać praw Klientów będących jednocześnie Konsumentami. W przypadku stwierdzenia naruszenia praw Konsumenta, bezwzględne zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego.
 8. Sprzedawca stosuje się do Kodeksu Dobrych Praktyk.
 9. Klient ma możliwość składania zamówień poprzez: e-mail, telefonicznie, sms oraz poprzez FAX. Sprzedawca informuje, że przy korzystaniu ze strony internetowej Sklepu istnieje możliwość złożenia zamówienia poprzez Koszyk korzystając z możliwości zakupu bez rejestracji lub z rejestracją Konta.
 10. Sprzedawca informuje, że każdorazowo przy zakupie na odległość, czym jest każda forma zamówienia udostępniana przez Sprzedawcę, warunki zawieranej Umowy zgodnie z obowiązującymi powszechnie przepisami są utrwalane i potwierdzane w formie pisemnej w postaci trwałego nośnika.
 11. Ceny podane na stronie Sklepu internetowego wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
 12. Sprzedawca umożliwia Klientowi porozumienie się z nim poprzez użycie danych kontaktowych dostępnych na stronie sklepu internetowego. Kontakt jest możliwy w dni robocze, od poniedziałku do piątku w godzinach: 08:00-16:00 pod numerem telefonu: 500 200 585 oraz poprzez komunikator GG: 51120885 . E-mail kontaktowy to: info@wojrat.pl.
 13. Kontakt ze Sprzedawcą nie pociąga za sobą żadnych dodatkowych kosztów, poza kosztami wynikającymi z Umów, które Kontaktujący się zawarli ze swoimi Operatorami.
 14. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, przy ewentualnych niezgodnościach, sporach lub wątpliwościach zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, a w szczególności Ustawa o prawach konsumenta oraz Kodeks Cywilny.
 15. Sprzedawca informuje, że Klient będący jednocześnie Konsumentem ma prawo skorzystać z polubownych sposobów możliwości rozwiązania sporu, którymi są m.in.:
 • podjęcie mediacji ze Sprzedawcą
 • zwrócenie się do Rzecznika Praw Konsumenta
 • zwrócenie się do stałego polubownego sądu konsumenckiego
 • zwrócenie się do wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej
 • skorzystać z bezpłatnej infolinii konsumenckiej 800 077 707.
 1. Sprzedawca w celu ułatwienia zrozumienia postanowień niniejszego Regulaminu wprowadza poniższe pojęcia:
  • Regulamin – niniejszy dokument, będący wzorcem umownym umowy zawieranej na odległość, określający prawa i obowiązki dwóch stron umowy – Sprzedawcy i Klienta – w przypadku dokonywanych zakupów na odległość, Sprzedawcy – Administratora wobec każdego Użytkownika korzystającego ze strony internetowej sklepu – Klienta, Użytkownika oraz Kontaktującego;
  • Sprzedawca- AdministratorPrzedsiębiorcaUsługodawca- Maciej Marszałek – właściciel - prowadzący działalność gospodarczą – Maciej Marszałek pod firmą: RATOWNIK MEDYCZNY Maciej Marszałek ( dokładne dane pkt.1 § 1 Regulaminu);
  • Klient - osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, również Konsument - nabywająca produkty sprzedawane w sklepie internetowym przy wykorzystaniu dostępnych metod zakupów na odległość;
  • Konsument – Klient, osoba fizyczna, osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
  • Użytkownik – każda osoba korzystająca ze strony internetowej Sklepu;
  • Kontaktujący – każda osoba kontaktująca się ze Sprzedawcą, przy wykorzystaniu środków komunikacji porozumiewania się na odległość;
  • Usługodawca - Maciej Marszałek – właściciel - prowadzący działalność gospodarczą – Maciej Marszałek pod firmą: RATOWNIK MEDYCZNY Maciej Marszałek ( dokładne dane pkt.1 § 1 Regulaminu), świadczący usługi elektroniczne wobec Usługobiorców;
  • Usługobiorca - osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, również Konsument korzystająca z usług elektronicznych oferowanych przez Usługodawcę;
  • Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 33 ust.1 Kodeksu Cywilnego, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową;
  • StronaKlient, Użytkownik, Kontaktujący lub Sprzedawca, poprzez pojęcie Strony rozumie się Sprzedawcę oraz Klienta, Użytkownika lub Kontaktującego łącznie;
  • Umowa zawarta na odległość – umowa sprzedaży zawarta na odległość, bez obecności dwóch Stron jednocześnie, zawarta pomiędzy Stronami. Umową może być Umowa sprzedaży, Umowa o świadczenie usługi elektronicznej lub inna Umowa świadczona w ramach działalności sklepu internetowego;
  • Dni Robocze – wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
  • Konto – panel administracyjny zarejestrowanego Użytkownika
  • Sklep - sklep internetowy, działający pod adresem http://wojrat.pl , prowadzony przez Sprzedawcę, za pośrednictwem którego Sprzedawca umożliwia Klientom zakup Produktów;
  • Produkt – produkt prezentowany na stronie internetowej Sklepu, możliwy do zakupu przez Klienta;
  • Trwały nośnik - materiał lub narzędzie umożliwiające konsumentowi lub przedsiębiorcy przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą, i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci
  • Zamówienie – złożona przez Klienta oferta zakupu prezentowanego Produktu;
  • Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem za pośrednictwem Sklepu lub innych form zamawiania na odległość, umożliwionych przez Sprzedawcę wskutek zaakceptowania Zamówienia złożonego przez Klienta przez Sprzedawcę;
  • Formy zamawiania na odległość – kanały komunikacji udostępnione przez Sprzedawcę, określone w pkt 9 1 niniejszego Regulaminu, służące składaniu Zamówień przez Klientów w celu zawierania Umów sprzedaży;
  • Koszyk – forma magazynowania Produktów prezentowanych na stronie Sklepu z możliwością późniejszego złożenia na nie Zamówienia u Sprzedawcy;
  • Informacja – informacja o Produkcie znajdująca się przy jego zdjęciu, stanowiąca opis najważniejszych z punktu widzenia Klienta charakterystycznych cech, przeznaczenia i zastosowania Produktu;
  • Cena – wartość wyrażona w walucie zł, która charakteryzuje wartość prezentowanego na stronie internetowej Produktu;
  • Wada – wada prawna lub fizyczna zakupionego Produktu,
  • Forma dostawy – sposób dostawy Produktu będącego przedmiotem zawartej pomiędzy Stronami Umowy, wybrany przez Klienta w czasie składania Zamówienia lub ustalony indywidualnie pomiędzy Stronami;
  • Forma płatności - sposób płatności za Produkt będący przedmiotem zawartej pomiędzy Stronami Umowy. Forma płatności wybrana jest przez Klienta w czasie składania Zamówienia lub ustalona indywidualnie pomiędzy Stronami;
  • Miejsce wydania Produktu – miejsce do którego zostaje dostarczony Produkt, zgodnie ze złożonym przez Klienta Zamówieniem lub z ustaleniami pomiędzy Stronami;
  • Moment wydania Produktu - moment, w którym Klient lub inna upoważniona do odbioru zamówionego Produktu osoba obejmie Produkt będący przedmiotem zawartej Umowy w posiadanie;
  • Dokument Sprzedaży – paragon lub Faktura w zależności od wyboru Klienta;
  • Załączniki – informacja o prawie do odstąpienia od Umowy oraz formularz odstąpienia od Umowy – dot. wyłącznie Konsumentów;
  • Kodeks Dobrych Praktyk – zbiór zasad moralnych, etycznych i gospodarczych przyjęty w powszechnie obowiązującym prawie, mający przeciwdziałać nieuczciwym praktykom rynkowym. Sprzedawca stosuje się do Kodeksu Dobrych Praktyk.
  • Usługi elektroniczne – funkcjonalności systemu teleinformatycznego umożliwiające transmisję danych drogą elektroniczną. Sprzedawca umożliwia Klientom korzystanie z oferowanych przez niego rozwiązań takich jak: założenie i prowadzenie konta w sklepie internetowym, korzystanie z funkcjonalności panelu zamówienia na odległość w sklepie;
  • Newsletter – usługa elektroniczna dla subskrybentów. Poprzez Newsletter rozsyłane są informacje dotyczące kwestii marketingowych;
  • System Informatyczny – struktury w sklepie, konfiguracje pod kątem technicznym oraz informatycznym, pozwalające na transmisję danych;
  • Formularz zamówienia – system techniczny umożliwiający Klientowi składanie zamówień na odległość, bez dokonywania uprzedniej rejestracji w Sklepie lub logowania się na Konto;
  • Przedmiot Umowy/Przedmiot świadczenia – wybrany/wybrane przez Klienta produkt/produkty/usługi stanowiące przedmiot Umowy lub świadczenia związane z zawartą Umową. Do przedmiotu Umowy zalicza się również świadczenie dostawy Produktu do Klienta, jeżeli dostawa realizowana jest przez podmiot, który oferuje Sprzedawca w swoim Sklepie i który został wybrany przez Klienta;
  • Adres odstąpienia od umowy/adres reklamacyjny – adres lub adresy, w przypadku odmiennej dyspozycji, na który należy kierować roszczenia do Sprzedawcy lub składać inne oświadczenia, związane z realizacją zawartej Umowy lub z jej rozwiązaniem; odmiennie może zostać wskazany również adres korespondencyjny;
 2. Informacje o Produktach przekazywane za pośrednictwem strony internetowej Sklepu, w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego nie stanowią oferty, stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia Umowy ze Sprzedawcą.
 3. Złożenie Zamówienia poprzez dostępne Formy zamawiania na odległość stanowi ofertę w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, złożoną Sprzedawcy przez Klienta.
 4. Podane w Sklepie ceny nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, a wyłącznie zaproszenie do zawarcia Umowy.
 5. Ceny w Sklepie podawane są w polskich złotych, w wysokości brutto (po doliczeniu ew. ceł, podatku VAT i innych podatków).
 6. Ceny nie zawierają kosztów dostawy i dokonania płatności, o wysokości których decyduje każdorazowo Klient przy składaniu Zamówienia, chyba że inna Informacja widnieje przy Produkcie lub inna Informacja zostaje przekazana Klientowi w momencie składania Zamówienia.

 


 • Rejestracja konta

 

 1. Rejestracja Konta w Sklepie nie jest wymagana. Klienci mają możliwość składania Zamówień przez inne Formy składania zamówień, które określone są w niniejszym Regulaminie oraz wskazane i/lub udostępnione na stronie internetowej Sklepu.
 2. Jedną z form składania Zamówień, jest składanie zamówień przy wykorzystaniu Konta.
 3. Celem posiadania Konta w Sklepie należy dokonać Rejestracji.
 4. Rejestracja jest możliwa w momencie wypełnienia wszystkich pól w formularz rejestracyjnym, określonych jako obowiązkowe. Pominięcie jednego obowiązkowego do uzupełnienia pola formularza uniemożliwia dokonanie Rejestracji Konta w Sklepie.
 5. Rejestracji Konta należy dokonać poprzez uzupełnienie pól wskazanych w formularzu, a wskazanych poniżej.
  • Imię
  • Nazwisko
  • e-mail
  • Telefon
  • Ulica i nr domu
  • Kod pocztowy
  • Miasto
  • Kraj
  • Hasło
  • Potwierdzenie Hasła

W przypadku osoby fizycznej są to wszystkie dane jakie należy podać obowiązkowo.

Dobrowolnie osoba fizyczna może wskazać PESEL.

W przypadku Firm, należy obowiązkowo wskazać dodatkowo:

 • Nazwa Firmy
 • NIP

Dobrowolnie można wskazać: REGON

 1. Po dokonanej rejestracji na adres poczty elektronicznej, podany przez Klienta, wysyłana jest wiadomość informująca o założeniu Konta.
 2. Klient ma swobodną możliwość usunięcia Konta. W tym celu może wysłać informację z prośbą o usunięcie Konta do Administratora lub usunąć Konto
 3. W przypadku naruszenia przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu oraz postanowień netykiety, działaniu na szkodę Sprzedawcy lub innych Użytkowników strony Sklepu Administrator, w przypadku braku zaprzestania stwierdzonych naruszeń, po jednokrotnym wezwaniu do zaniechania ich stosowania, ma prawo Konto usunąć.

 


 • Składanie zamówień

 

 1. Klient, jeżeli nie dokonuje zakupu w innej formie, niż poprzez Koszyk dostępny w Sklepie, powinien postępować zgodnie z wskazówkami zawartymi w poniższych punktach.
 2. W celu zakupu Produktów poprzez stronę internetową Sklepu, Klient powinien dodawać poszczególne Produkty do „Koszyka”.
 3. Po wybraniu Produktów które zamierza kupić, Klient powinien przejść na podstronę „Koszyka” oraz kolejno:
  • określić sposób dostawy i płatności, a także potwierdzić adres dostawy oraz wskazać komentarz do zamówienia – jeśli występuje taka potrzeba;
  • wybrać przycisk „Do Kasy” i następnie wybrać formę składania zamówienia: logując się na konto, rejestrując Konto jako nowy Klient lub skorzystać z możliwości złożenia zamówienia bez rejestracji;
  • w przypadku wyboru zamówienia bez rejestracji należy podać obowiązkowe dane do realizacji zamówienia, którymi są: Imię, Nazwisko, E-mail, Telefon, Ulica i numer domu, Kod pocztowy, miasto, kraj oraz w przypadku firm dodatkowo: Nazwa Firmy oraz NIP
  • W tym miejscu można wskazać chęć subskrybowania Newslettera
  • Końcowym etapem potwierdzenia zamówienia oraz zawarcia Umowy jest edycja lub potwierdzenie danych wskazanych w zamówieniu i podsumowanie zamówienia przyciskiem: „Zakończ i Zapłać
 4. Dokonanie końcowej czynności, o której mowa powyżej jest ze złożeniem do Sprzedawcy przez Klienta oferty zawarcia umowy sprzedaży Towarów umieszczonych w "Koszyku".
 5. Potwierdzeniem złożenia zamówienia jest wysłanie automatycznego e-mail z przyjęciem Zamówienia do realizacji wraz z załączoną do niego fakturą Proforma.
 6. Sprzedawca dopuszcza możliwość składania zamówień drogą: telefoniczną, smsową oraz poprzez FAX. W każdej z tych form składania zamówień, niezwłocznie po ustaleniu szczegółów zamówienia treść zamówienia wysyłana jest do Klienta celem potwierdzenia ustaleń dokonanych w innej niż pisemna formie, w celu potwierdzenia warunków Umowy przez dwie Strony w formie trwałego nośnika, wymaganego przepisami.
 7. W celu potwierdzenia ustaleń Klient otrzymuje uzgodnioną treść zamówienia wraz ze szczegółami dotyczącymi realizacji zamówienia, regulamin sklepu, pouczenie o prawie do odstąpienia od umowy oraz formularz odstąpienia od umowy.
 8. Tylko potwierdzenie informacji wysłanych do Klienta tą drogą jest uznawane za prawidłowe złożenie zamówienia i zawarcie Umowy pomiędzy

 


 • Zapłata ceny za Produkt

 

 1. Zgodnie z zawartą Umową pomiędzy Stronami Sprzedawca jest zobowiązany do wydania Klientowi Produktu a Klient zobowiązany jest do zapłaty za zakupiony Produkt.
 2. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące formy płatności:
  • płatność „za pobraniem”
  • przelew bankowy
  • płatność przez system PayU
  • płatność przez system PayPal Express
  • płatność gotówką przy odbiorze osobistym
 3. Sprzedawca wystawia Klientowi na jego życzenie Paragon lub Fakturę VAT.
 4. Wpłat należności za zamówiony Produkt należy dokonywać na rachunek bankowy Sprzedawcy: 74 1240 3057 1111 0010 0507 8515
 5. Wszystkie Ceny podane w Sklepie są cenami brutto, wraz z podatkiem VAT wynikającym z odrębnych przepisów.
 6. Klient dokonuje płatności za zamówione Produkty wedle Cen oraz wysokości kosztów dostawy określanych podczas składania Zamówienia. Ceny nie ulegają zmianie po złożeniu Zamówienia.
 7. Sprzedawca ma prawo do zmiany cen Produktów oraz kosztów dostawy jeżeli wynika to z podstaw ekonomicznych, a w szczególności z powodu zmian cen podmiotów realizujących dostawę. Zapis ten nie dotyczy realizowanych zamówień oraz zamówień potwierdzonych i przyjętych do realizacji.
 8. Ceny prezentowane są przy Produktach, na stronie sklepu internetowego oraz widoczne są na poziomie Koszyka w momencie dokonywania Zamówienia.

 


 • Realizacja zamówienia przez Sprzedawcę oraz dostawa Produktów ( wydanie Produktu)

 

 1. Wydanie zamówionych Produktów może następować zgodnie z wolą Klienta i dyspozycją w złożonym przez niego Zamówieniu. Wydanie Produktów może nastąpić poprzez dostarczenie ich do miejsca dostawy wskazanego przez Klienta w złożonym przez niego zamówieniu lub wskutek odbioru osobistego Produktu, jeżeli Klient wybrał taką formę realizacji zamówienia.
 2. Sposób dostawy oraz adres, pod który dostawa ma zostać zrealizowana określane są podczas składania zamówienia.
 3. Sprzedawca umożliwia zmianę sposobu dostawy po złożeniu zamówienia, po uprzedniej informacji do Sprzedawcy, ustaleniem innego sposobu realizacji dostawy ze Sprzedawcą i zaakceptowania tej formy przez dwie Strony.
 4. Klient, mając na uwadze powyższe ma prawo wybrać innego dostawcę, niż oferuje Sprzedawca w swoim Sklepie. W takim przypadku ryzyko utraty, uszkodzenia oraz odpowiedzialność za przesyłkę z chwilą jej wydania przez Sprzedawcę do przewoźnika wskazanego przez Klienta, spoczywa na Kliencie.
 5. Sprzedawca oferuje dostawy poprzez:
  • Poczta Polska
  • Kurier 48
  • odbiór osobisty od poniedziałku do piątku, w dni robocze w godzinach 08:00-16:00, ul. Sienkiewicza 2, Biuro BHP, 99-200 Poddębice po uprzednim potwierdzeniu dostępności zamówionych Produktów u Sprzedawcy
 6. Zamówienia realizowane są na terenie Polski. Ewentualne zamówienia za granicę muszą zostać zaakceptowane i ustalone przez dwie Strony
 7. Czas realizacji zamówienia to czas jaki jest potrzebny od momentu potwierdzenia zawartej Umowy do momentu dostarczenia Klientowi zamówionego Produktu. Czas realizacji zamówienia wskazany jest przy danym Produkcie oraz potwierdzany w zamówieniu.
 8. Dostawa Produktów następuje jedynie w dni robocze, od poniedziałku do piątku.
 9. Jeżeli Sprzedawca nie będzie w stanie wywiązać się z terminu realizacji zamówienia określonego w zamówieniu pomiędzy Stronami niezwłocznie poinformuje Klienta o zaistniałej sytuacji. Strony mogą umówić się na wydłużenie terminu realizacji zamówienia. Klientowi przysługuje też prawo do żądania zwroty wpłaconej kwoty za zamówienie i rezygnacji z zamówienia.
 10. Klienci są zobowiązani do dokładnego sprawdzenia stanu przesyłki w obecności kuriera. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń należy odmówić odbioru przesyłki oraz spisać protokół z Kurierem.
 11. Powyższy zapis nie dotyczy Klientów będących jednocześnie Konsumentem, w myśl niniejszego Regulaminu. W przypadku Konsumentów powyższe nie jest obowiązkiem Konsumenta. Sprzedawca prosi jednak o korzystanie przez Konsumenta z prawa jakie posiada. Pozwala to Sprzedawcy sprawniej rozwiązać kwestie reklamacyjne, co jest istotne również dla Konsumenta.
 12. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, lecz w przypadku umów zawieranych z Klientami będącymi Przedsiębiorcami Sprzedawca ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych strat przez Klienta będącego Przedsiębiorcą.

 • Wymiana Produktów

 

 1. Wymiana Produktów, zgodnie z obowiązującymi przepisami nie jest obowiązkiem Sprzedawcy.
 2. Sprzedawca wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Klientom umożliwia dokonywanie wymian w Sklepie, na ściśle określonych warunkach.
 3. Sprzedawca informuje, że każda ewentualna wymiana musi być uprzednio zaakceptowana przez Sprzedawcę. Niemożliwym jest dokonywanie wymiany zakupionego Produktu lub Produktów, bez uprzedniego porozumienia ze Sprzedawcą.
 4. Każdorazowo Klient proszony jest o kontakt ze Sprzedawcą w sytuacji, gdy chciałby dokonać wymiany zakupionego Produktu lub Produktów.
 5. Wymianie nie podlegają wszystkie Produkty zakupowane w Sklepie.
 6. Każda wymiana powinna polegać na wymianie pełnowartościowego, zakupionego przez Klienta Produktu na inny pełnowartościowy Produkt. Oznacza to, że w przypadku używanych Produktów wymiana jest z góry niemożliwa i niedopuszczalna.
 7. Każdorazowo warunki wymiany są uzgadniane indywidualnie pomiędzy Stronami.
 8. Poza przypadkami, w których z jakichś przyczyn Klient otrzymałby niewłaściwy Produkt, tj. Produkt inny od tego który został przez niego zamówiony ( co się nie zdarza ), koszty wysyłki Produktów ponosi Sprzedawca. Produkty wymieniane w takiej sytuacji powinny również być pełnowartościowe.
 9. W przypadku wymiany ze względu zmiany decyzji zakupowej Klienta, koszta wysyłki wymienianego Produktu ponoszone są przez Klienta, chyba, że Strony umówią się inaczej.
 10. Chęć wymiany należy zgłaszać Sprzedawcy drogą e-mail: info@wojrat.pl lub telefonicznie: 500 200 585 w dni robocze od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy Sklepu. W przypadku zgłoszeń poza terminem określonym powyżej, zgłoszenie rozpatrywane będzie w najbliższym dniu roboczym, w godzinach pracy Sklepu, zgodnie z napływającymi zleceniami.
 11. Sprzedawca dopuszcza chęć zgłoszenia wymiany Produktu w terminie 30 ( trzydziestu) dni od dnia otrzymania zakupionego Produktu.
 12. W przypadku różnic w cenie Produktu wymienianego z wymienianym wymiana następuje z dopłatą lub ze zwrotem różnicy cen.

 7§

Reklamacje Produktów – Rękojmia i Gwarancja

 

 1. Warunki gwarancji na Produkty określane są w odrębnych drukach gwarancyjnych.
 2. Gwarancje rozpatrywane są zgodnie z informacjami znajdującymi się w druku gwarancyjnym, dołączonym do zakupionego Produktu.
 3. Druki gwarancyjne są dołączone do zakupionych Produktów lub przesyłane do Klienta na żądanie.
 4. Reklamacje z tytułu gwarancji można składać na adres e-mail: info@wojrat.pl lub na adres Sprzedawcy.
 5. Sprzedawca informuje, że dokłada wszelkich starań, by reklamacje z tytułu gwarancji były rozpatrzone jak najszybciej. Informacja w sprawie rozstrzygnięcia złożonej reklamacji wysyłana jest do Klienta najpóźniej w ciągu 14 dni.
 6. Sprzedawca, w celu uproszczenia procesu składania reklamacji z tytułu gwarancji dołącza do Produktu druk gwarancyjny, na którym można składać reklamacje.
 7. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za wady sprzedanych Produktów.
 8. Szczegółowe informacje w tym zakresie określane są jako rękojmia oraz opisane poniżej.
 9. Rękojmia dotyczy wyłącznie Klientów będących jednocześnie Konsumentami. Rękojmia wobec Przedsiębiorców jest wyłączona.
 10. Rękojmia dotyczy wad fizycznych lub prawnych sprzedawanych Produktów.
 11. Wada fizyczna Produktu polega na niezgodności rzeczy sprzedanej (Produktu) z Umową. W szczególności mowa o wadzie fizycznej Produktu w przypadkach, gdy:
  • nie ma on właściwości, które rzecz tego rodzaju mieć powinna, ze względu na cel w Umowie oznaczony lub wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
  • nie ma on właściwości, o których istnieniu Sprzedawca zapewniał Klienta, w tym przedstawiając próbkę lub wzór;
  • nie nadaje się do celu, o którym Klient informował Sprzedawcę przy zawieraniu Umowy, a Sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do wskazywanego przeznaczenia;
  został on wydany Klientowi w stanie niezupełnym
 12. Sprzedawca odpowiada na równi z Producentem lub innym podmiotem, przedstawicielem Producenta, który wprowadza Produkt do obrotu gospodarczego w zakresie swojej działalności gospodarczej oraz względem osoby, która umieszcza w Produkcie swoją nazwę, znak towarowy lub inne oznaczenie, które odróżnia Produkt od innych i przedstawia się jako Producent.
 13. Sprzedawca jest zwolniony z powyższej odpowiedzialności wyłącznie w sytuacji, gdy udowodni, że:
  • zapewnień tych nie znał lub oceniając rozsądnie znać nie mógł;
  • wykaże, że zapewnienia powyższe nie mogły mieć wpływu na decyzję Konsumenta o zakupie Produktu;
  • treść zapewnień kierowanych do Konsumenta zostały sprostowane przez zawarciem ze Sprzedawcą Umowy;
 14. Sprzedawca odpowiada na zasadach rękojmi z tytułu wady fizycznej w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od wydania Konsumentowi zakupionego Produktu.
 15. W przypadku Produktów używanych, Sprzedawca odpowiada na zasadach rękojmi z tytułu wady fizycznej przed upływem roku od wydania Konsumentowi zakupionego Produktu.
 16. Roszczenie Konsumenta względem powyższego przedawnia się z upływem roku licząc od dnia stwierdzenia wady fizycznej Produktu jednakże nie wcześniej niż przez upływem dwóch lat od wydania Produktu Konsumentowi. W przypadku Produktu używanego przed upływem roku od momentu wydania go Konsumentowi.
 17. W sytuacji gdy określony przez Sprzedawcę lub producenta Produktu termin przydatności Produktu do użycia kończy się po upływie dwóch lat od momentu wydania tego Produktu Konsumentowi, Sprzedawca odpowiada na zasadach rękojmi za wady fizyczne stwierdzone przed upływem terminu przydatności Produktu do użycia.
 18. W sytuacji zawarcia przez Sprzedawcę Umowy z Konsumentem, ujawnienie wady fizycznej, stwierdzonej przed upływem roku od dnia wydania rzeczy ( Produktu) Konsumentowi, przyjmuje się, że wada istniała w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Konsumenta. W sytuacji stwierdzenia wady po upływie roku od wydania rzeczy ( Produktu) Konsumentowi. Jeżeli wada zostanie stwierdzona po upływie roku od wydania rzeczy ( Produktu) Konsumentowi – obowiązek wykazania, że wda istniała w rzeczy w momencie wydania spoczywa na Konsumencie.
 19. Rzecz ( Produkt ) posiada wadę fizyczną również w sytuacji nieprawidłowego jej zamontowania i/lub uruchomienia, jeżeli czynności te zostały wykonane przez Sprzedawcę lub osobę trzecią, za którą Sprzedawca ponosi odpowiedzialność. Wada będzie również równoważna w momencie montażu lub uruchomienia rzeczy ( Produktu) przez Klienta, postępującego według instrukcji otrzymanej od Sprzedawcy.
 20. W chwili stwierdzenia wady rzeczy ( Produktu) zakupionego przez Konsumenta u Sprzedawcy, ma on prawo:
  • żądania obniżenia ceny
  • żądania wymiany Produktu na wolnego od wad
  • żądania usunięcia wady Produktu
  • żądania przyjęcia oświadczenia o odstąpieniu od umowy
 21. Żądanie Konsumenta w przedmiocie przyjęcia oświadczenia odstąpienia od umowy, zgodnie z powyższym może zostać odrzucone w przypadku, gdy wada jest nieistotna.
 22. Konsument, wykonujący uprawnienia z tytułu rękojmi obowiązany jest udostępnić Sprzedawcy rzecz wadliwą na adres reklamacyjny, a jeśli ze względu na rodzaj rzeczy ( Produktu) lub sposób jej zamontowania dostarczenie jej przez Konsumenta jest nadmiernie uciążliwe, Konsument jest zobowiązany do udostępnienia rzeczy Sprzedawcy w miejscu, w którym rzecz ta się znajduje. W razie niewykonania obowiązku odebrania rzeczy przez Sprzedawcę, o czym mowa w zdaniu poprzedzającym, Konsument jest upoważniony do odesłani rzeczy na koszt i niebezpieczeństwo Sprzedawcy.
 23. Jeżeli Strony nie oznaczą w Umowie lub pomiędzy sobą inaczej, uprawnienia z tytułu rękojmi – dostarczanie rzeczy wadliwej do Sprzedawcy nie odbywa się na koszt Konsumenta.
 24. Sprzedawca sugeruje, że dołączony przez Konsumenta opis niezgodności Produktu z Umową znacznie ułatwi oraz przyśpieszy proces rozpatrywania reklamacji.
 25. Każdorazowo zgłoszenie Konsumenta jest rozpatrywane najpóźniej w ciągu 14 dni. Odpowiedź na złożoną reklamację zostaje udzielona zgodnie ze złożoną reklamacją, w sposób przyjęty jako możliwość kontaktowania się pomiędzy Stronami.
 26. W przypadku braku odpowiedzi od Sprzedawcy wobec Konsumenta w ciągu 14 dni, uznaje się, że reklamacja jest uznana.
 27. Sprzedawca, w przypadku żądania przez Konsumenta odstąpienia od umowy albo obniżenia ceny może rzecz ( Produkt) wadliwy wymienić na nowy lub wadę usunąć, pod warunkiem, że może to nastąpić niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.
 28. Powyższe uprawnienie Sprzedawcy nie ma zastosowania w przypadku, gdy rzecz ( Produkt), był już naprawiany lub wymiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił obowiązkowi wymiany rzeczy ( Produktu) na wolny od wad, lub nie usunął wady rzeczy ( Produktu).
 29. Konsument może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę sposobu rozpatrzenia reklamacji – usunięcia wady – żądać wymiany rzeczy ( Produktu) na wolny od wad albo zamiast wymiany Produktu żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy ( Produktu ) do zgodności z Umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe lub wymaga nadmiernych kosztów w porównaniu z proponowanym przez Sprzedawcę Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy ( Produktu) wolnego od wad, rodzaj oraz znaczenie stwierdzonej wady jak również zwraca się uwagę na niedogodności, na jakie naraża Konsumenta inny sposób zaspokojenia jego roszczenia.
 30. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynieniu żądań Konsumenta jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową rzeczy ( Produktu) w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim, możliwym sposobem doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową wymaga nadmiernych kosztów.
 31. Z zastrzeżeniem powyższego, w przypadku rozpatrzenia reklamacji i obniżenia ceny, powinna ona pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wad.
 32. Konsument ma prawo żądania od Sprzedawcy demontażu i ponownego montażu rzeczy ( Produktu)po dokonaniu wymiany na wolny od wad lub usunięcia wady. W razie niewykonania tego obowiązku przez Sprzedawcę, Konsumentowi przysługuje prawo dokonania tychże czynności na niebezpieczeństwo i koszt Sprzedawcy.
 33. Powyższe może zostać niezrealizowane przez Sprzedawcę w sytuacji gdy koszt ponownego zamontowania przewyższałby cenę rzeczy ( Produktu ) sprzedanego. W takim przypadku Konsument może podtrzymywać żądanie jeżeli poniesie część kosztów związanych z demontażem i zamontowaniem rzeczy ( Produktu) – wartości przewyższającej cenę rzeczy ( Produktu) sprzedanego lub żądać od Sprzedawcy zwrotu kosztów do wysokości rzeczy sprzedanej.
 34. Konsument może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od mowy albo obniżeniu ceny z powodu wady fizycznej rzeczy ( Produktu) sprzedanego, a w przypadku żądania przez Konsumenta wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, bieg terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.
 35. Jeżeli Konsument dochodzi swoich praw przed sądem, sądem polubownym jednego z uprawnień z tytułu rękojmi to termin do wykonania innych uprawnień, przewidzianych ustawą, przysługujących Konsumentowi z tego tytułu ulega zawieszeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania w tej sprawie.
 36. Powyższe zasady stosuje się również w przypadku postępowania mediacyjnego, przy czym termin do wykonania innych uprawnień z tytułu rękojmi, przysługujących Konsumentowi, zaczyna biec od dnia odmowy przez sąd zatwierdzenia ugody zawartej przed mediatorem lub bezskutecznego zakończenia prowadzonej mediacji.
 37. Bieg terminu do wykonywania uprawnień z tytułu rękojmi za wady prawne rzeczy sprzedanej rozpoczyna się od dnia w którym Konsument dowiedział się o istnieniu wady, a jeżeli Konsument dowiedział się o istnieniu wady dopiero na skutek powództwa podmiotu trzeciego – od dnia w którym orzeczenie lub inna decyzja organu wydana w sporze z podmiotem trzecim stała się prawomocna.
 38. Jeżeli z powodu wady rzeczy sprzedanej Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny, może od żądać naprawienia szkody którą poniósł przez to, że zawarł umowę nie wiedząc o istnieniu wady, choćby szkoda była następstwem okoliczności, za które Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności a w szczególności może żądać zwrotu kosztów zawarcia umowy, kosztów odebrania, przechowania i ubezpieczenia rzeczy, zwrotu dokonanych nakładów w takim zakresie, w jakim odniósł z nich korzyści a nie otrzymał ich zwrotu od osoby trzeciej oraz kosztów procesu.
 39. Powyższe nie uchybia przepisom powszechnie obowiązującym o obowiązku naprawienia szkody na zasadach ogólnych.
 40. W przypadku zatajenia wady przez Sprzedawcę upływ terminu nie wyłącza uprawnień z tytułu rękojmi.
 41. Rękojmia jest niezależna od gwarancji.
 42. Rękojmia nie obowiązuje w przypadku sprzedaży innej niż pomiędzy Sprzedawcą a Klientem będącym jednocześnie Konsumentem.
 43. Mając na uwadze powyższe – rękojmia jest wyłączona wobec Przedsiębiorców dokonujących zakupów w Sklepie.
 44. Reklamacje o których mowa powyżej można składać na adres e-mail info@wojrat.pl lub w formie pisemnej na adres Sprzedawcy.

 


 • Odstąpienie od Umowy

 

 1. Klient, będący Konsumentem, może odstąpić od umowy sprzedaży Produktu bez podania jakiejkolwiek przyczyny w przypadku Umowy zawartej na odległość bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem tych wskazanych w Ustawie. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia wejścia przez Konsumenta w posiadanie Produktu lub od dnia w którym wskazana przez niego osoba trzecia, inna niż przewoźnik weszła w posiadanie Produktu.
 2. Odstąpienie od umowy powinno zostać wniesione w formie pisemnej na adres RATOWNIK MEDYCZNY Maciej Marszałek, ul. Wesoła 29, 99-200 Poddębice lub drogą elektroniczną poprzez e-mail: info@wojrat.pl
 3. W przypadku umowy obejmującej wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach - termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia wejścia przez Konsumenta w posiadanie ostatniej z rzeczy lub od dnia w którym wskazana przez Klienta osoba trzecia, inna niż przewoźnik weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy.
 4. Do zachowania terminów, o których mowa powyżej wystarczy wysłanie Sprzedawcy oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed upływem terminu.
 5. Oświadczenie o którym mowa może zostać sporządzone na formularzu, stanowiącym załącznik do niniejszego Regulaminu. Nie jest to jednak obowiązkowe.
 6. Sprzedawca prosi by w miarę możliwości Klient przesłał również informację, czy zwrot należności ma nastąpić przekazem pocztowym na adres Klienta czy też przelewem na konto. W przypadku przelewu proszony jest o podanie aktualnego numeru konta.
 7. Sprzedawca po otrzymaniu oświadczenia niezwłocznie prześle Klientowi potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na Trwałym nośniku.
 8. W razie odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą.
 9. Konsument ma obowiązek zwrócić Produkt lub Produkty niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy.
 10. Konsument zwraca przedmiot lub przedmioty Umowy od której odstąpił na własne ryzyko oraz koszt.
 11. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu lub Produktów będących przedmiotem Umowy, następujące po korzystaniu z niego lub nich w sposób wykraczający poza zwykły zarząd rzeczą tj.w celu stwierdzenia cech, funkcjonalności oraz charakteru produktu.
 12. Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy przez Konsumenta, zwróci mu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt dostarczenia Produktu z zastrzeżeniem, że:
  • Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami;
  • w przypadku wybrania przez Konsumenta sposobu dostarczenia Produktu innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów;
  • Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i jego funkcjonalności
 13. Konsument, w przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość na usługi rozpoczęte za zgodą Konsumenta przed upływem terminu odstąpienia od Umowy, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy.
 14. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w Umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.
 15. Konsument nie ponosi kosztów dostarczania treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli nie wyraził zgody na spełnienie świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od umowy lub nie został poinformowany o utracie przysługującego mu terminu prawa odstąpienia od umowy w chwili udzielania takiej zgody lub Sprzedawca nie dostarczył mu potwierdzenia o przysługującym mu prawie.
 16. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem zapłaty otrzymanej od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 17. Konsumentowi, zgodnie z ustawą o prawach konsumenta nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w przypadkach:
  • o świadczenie usług, jeżeli Przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od Umowy;
  • w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  • w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  • w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
  • w której Konsument wyraźnie żądał, aby Przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo do odstąpienia od umowy przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
  • w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  • o dostarczenie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
  • zawartej na drodze aukcji publicznej;
  • o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
  • o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnienie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 


 • Bezpieczeństwo Danych Osobowych

 

 1. Sprzedawca przetwarza dane osobowe Klientów wyłącznie w zakresie dopuszczalnym przepisami prawa, w celach w których dane zostały zebrane. Sprzedawca nie rozpowszechnia, nie użycza ani nie odsprzedaje danych osobowych Klientów, które posiada.
 2. Sprzedawca podejmuje właściwe i zalecane środki techniczne i organizacyjne, niezbędne celem ochrony przetwarzanych danych osobowych, a w szczególności zapobiegające nieuprawnionemu pozyskiwaniu i modyfikowaniu danych osobowych, przesyłanych Sprzedawcy przez Klientów drogą elektroniczną, przez osoby trzecie.
 3. Poprzez rejestrację Konta lub dokonanie zamówienia poprzez formularz bez rejestracji, smsem, e-mailem, telefonicznie Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych, podanych przez niego, celem wykonania przez Sprzedawcę obowiązków wynikających z zawartej Umowy.
 4. Realizacja umowy dotyczy zarówno procesu kompletowania przesyłki, wystawiania faktur lub paragonów, korespondencji, nadawania przesyłki celem dostarczenia Produktu.
 5. W przypadku odrębnej zgody Klienta dane przetwarzane są również w celach marketingowych – świadczenie usługi Newsletter.
 6. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania lub usunięcia.
 7. Podanie danych przez Klienta jest dobrowolne, ale obowiązkowe w celu zawarcia oraz realizacji Umowy.
 8. Dane osobowe Klientów mogą być udostępniane osobom trzecim w przypadku, gdy takie prawo lub obowiązek wynika z odrębnych przepisów prawa i jest uzasadnione.

 

 • 10§
  Wymagania techniczne

 

 1. Klient w celu korzystania z usług oferowanych przez Sprzedawcę powinien dysponować: urządzeniem umożliwiającym połączenie z Internetem i dostępem do poczty elektronicznej. Przeglądarkami rekomendowanymi są: Internet Explorer w wersji 7.0 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies, Mozilla Firefox w wersji 4.0 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies albo Google Chrome w wersji 8 lub nowszej. Zalecana  rozdzielczość monitora 1024x768 pikseli.
 2. Zasady przechowywania przez Sprzedawcę plików cookies na urządzeniach Klienta, a także dostępu Sprzedawcy do plików cookies określa Polityka prywatności i plików cookies.
 3. Klient zobowiązany jest do niekorzystania ze strony internetowej Sklepu niezgodnie z przyjętymi przepisami, a w szczególności o nie propagowanie treści o przemocy lub pornografii lub treści naruszających prawa osób trzecich.
 4. W razie otrzymania przez Sprzedawcę urzędowego zawiadomienia lub wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze przechowywanych treści dostarczanych przez Klienta, Sprzedawca po jednokrotnym wezwaniu do zaprzestania naruszeń ma prawo pozbawić Klienta korzystania z usług Sklepu.

 

 • 11§
  Informacje końcowe

 

 1. Sprzedawca ma prawo do zmiany Regulaminu.
 2. Zmiana Regulaminu może następować z powodów zmian w prawie lub zmian organizacyjnych w Sklepie.
 3. Informacje o zmianie niniejszego Regulaminu przekazywane są z wyprzedzeniem 14 dniowym.
 4. Zmiany treści Regulaminu nie naruszają praw nabytych przez Klientów w czasie obowiązywania wcześniejszej wersji Regulaminu.
 5. Prawem właściwym dla rozpatrywania ewentualnych sporów jest prawo polskie.
 6. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest Konsumentem rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego.
 7. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest Konsumentem, rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Sklepu.
 8. Kontakt ze Sprzedawcą jest możliwy poprzez:
  • telefon: 500 200 585
  • e-mail: info@wojrat.pl
  • pisemnie na adres: RATOWNIK MEDYCZNY Maciej Marszałek, ul. Wesoła 29, 99-200 Poddębice
 9. Regulamin może zostać utrwalony, pozyskany i odtworzony poprzez jego wydrukowanie lub zapisanie go na odpowiednim nośniku danych.
 10. Nazwa Sklepu internetowego, adres pod którym jest dostępny oraz wszelkie materiały w nim się znajdujące stanowią przedmiot prawa autorskiego i podlegają ochronie prawnej. Wykorzystywanie i rozpowszechnianie ich bez zgody Sprzedawcy jest zabronione.
 11. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 25 grudnia 2014 roku.

 

 

Prawo odstąpienia od umowy

 

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas e-sklep: WOJRAT, Maciej Marszałek, 99-200 Poddębice, ul. Wesoła 29, tel. 500200585, fax: 42 203 26 33, e-mail: info@wojrat.pl, o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

 

Skutki odstąpienia od umowy

 

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba, że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz e-sklep: WOJRAT Maciej Marszałek ul. Wesoła 29, 99-200 Poddębice niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Wysokość tych kosztów szacowana jest maksymalnie na kwotę około 30 PLN. Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 

 Formularz odstąpienia od umowy:

-----------------------------------------------------------------------------------

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Miejscowość, data

...........................................

...........................................

...........................................

Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

Adres konsumenta(-ów)

 

 

                                                                                                                                               Nazwa i adres przedsiębiorcy

 

 

 

Oświadczenie
o odstąpieniu od umowy

 

 

 

 

Ja/My (*) ............................... niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym(*)

odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy (*) ..........................................

umowy dostawy następujących rzeczy (*) ....................................................................

umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy/o świadczenie

następującej usługi (*) .................................................................................................

 

Data zawarcia umowy1/odbioru2(*)....................................

 

 

 

 

.....................................

Podpis(-y) konsumenta(-ów)

 

 

 

 

 

(*) Niepotrzebne skreślić.

1 Podać, jeżeli umowa dotyczyła świadczenia usług.

2 Podać, jeżeli umowa dotyczyła zakupu towaru.

 

 

 ----------------------------------------------------------------------------POLITYKA PRYWATNOŚCI
ORAZ INFORMACJE O PLIKACH COOKIES
STRONY INTERNETOWEJ

http://wojrat.pl

 

Dokument ten ma za zadanie wskazać Użytkownikom strony zasady korzystania przez nich z funkcjonalności oferowanych na stronie internetowej sklepu.

W dokumencie można odnaleźć informacje dotyczące m.in. zakresu oraz rodzaju pobieranych danych osobowych oraz zasad działania plików, zwanymi plikami cookies.

Każdy Użytkownik strony ma swobodny dostęp do niniejszego dokumentu zamieszczonego na stronie głównej strony sklepu internetowego. W razie jakichkolwiek pytań zalecanym jest skontaktowanie się z Administratorem strony, który udzieli wszelkich niezbędnych informacji. 

Niniejszy dokument może być swobodnie utrwalony, pobrany lub pozyskany przez Użytkowników strony internetowej sklepu.

W przypadku niezgodności zapisu lub zapisów niniejszego dokumentu z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa polskiego, pierwszeństwo stosowania mają te przepisy.

 I Informacje wstępne

 

 1. Administratorem danych pozyskiwanych za pośrednictwem strony internetowej sklepu jest Maciej Marszałek, prowadzący działalność gospodarczą wpisaną do CEIDG pod nazwą: RATOWNIK MEDYCZNY Maciej Marszałek, działającą pod adresem: ul. Wesoła 29, 99-200 Poddębice, o numerze NIP: 732-130-43-45 oraz REGON: 100299540
 2. Strona internetowa sklepu działa zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.), ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. prawo telekomunikacyjne (Dz. U. 2004 nr 171 poz. 1800) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 3. Administrator danych osobowych zbiera dane osobowe do celów wskazanych w polityce prywatności.
 4. Dane osobowe nie są upowszechniane, sprzedawane, udostępniane ani w jakikolwiek inny sposób przetwarzane ponad cel, w którym zostały zebrane.
 5. Administrator danych osobowych powierza przetwarzanie danych osobowych wyłącznie podmiotom do tego upoważnionym na mocy umów zawartych z podmiotami.
 6. Administrator stosuje odpowiednie środki organizacyjne i techniczne w celu zapewnianie bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych a w szczególności dokonuje zabezpieczenia danych przed ich udostępnieniem lub przekazaniem, przetwarzaniem przez osobę nieupoważnioną.
 7. Administrator stosuje się do wymogów stawianych przez ustawy regulujące bezpieczeństwo i ochronę danych osobowych i postępuje zgodnie z zalecaniami w nich zawartymi.
 8. Dostęp do danych osobowych ma wyłącznie Administrator, upoważnieni pracownicy oraz podmioty współpracujące z Administratorem na podstawie umów powierzenia.
 9. Wszyscy pracownicy Administratora są odpowiednio przeszkoleni w zakresie bezpieczeństwa danych osobowych a podmioty współpracujące z Administratorem stosują się do wytycznych związanych z bezpieczeństwem informacji.
 10. Administrator informuje, że w przypadku konieczności przekazania danych osobowych podmiotom innym niż wskazane powyżej, może to następować wyłącznie w sytuacji gdy podmiotem kierującym zapytanie o dane osobowe posiadane przez Administratora jest instytucja państwowa lub funkcjonariusz publiczny wyłącznie na ich wyraźne żądanie i tylko w przypadkach określanych przepisami prawa.
 11. Administrator danych osobowych przetwarza je w celu realizacji umów zawieranych za pośrednictwem strony internetowej.
 12. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za udostępniane dane, w zakresie dopuszczalnym przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa, jeżeli nie wie o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności, a w razie otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności niezwłocznie uniemożliwi dostęp do tych danych.

 

II Informacje o zakresie oraz celach zbierania i przetwarzania danych osobowych

 

 1. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, przetwarzanie danych osobowych jest dopuszczalne gdy:
 • osoba, której dane dotyczą, wyrazi na to zgodę, chyba, że chodzi o usunięcie dotyczących jej danych,
 • jest to niezbędne dla zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa,
 • jest to konieczne do realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą,
 • jest niezbędne do wykonania określonych prawem zadań realizowanych dla dobra publicznego,
 • jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratorów danych albo odbiorców danych, a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą; za prawnie usprawiedliwiony cel uważa się w szczególności marketing bezpośredni własnych produktów lub usług Administratora danych i dochodzenie roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.
 1. Administrator danych osobowych zbiera dane osobowe do celów wskazanych poniżej:
  • zawarcia i wykonania umowy sprzedaży produktów;
  • zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną,
  • dostawy produktów i obsługi reklamacji;
  • przesyłania informacji reklamowych dotyczących produktów w ramach usługi Newsletter.
 2. Użytkownik korzystający z usług wskazanych przez Administratora podaje swoje dane osobowe dobrowolnie.
 3. Podanie danych jako obowiązkowe nie jest obowiązkowe, ale niezbędne w celu świadczenia usług określonych przez Administratora.
 4. Administrator w przypadku zawierania umów sprzedaży przekazuje zebrane dane osobowe klienta wybranemu przewoźnikowi w celu realizacji warunków zawartej umowy poprzez jego dostarczenie.

 

III Informacje o prawie każdego Użytkownika
do żądania
dostępu do danych osobowych, ich poprawiania, usuwania
 oraz żądania zaprzestania ich wykorzystywania przez Administratora

 

 1. Każdy Użytkownik korzystający ze strony internetowej sklepu ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
 2. Każdy Użytkownik posiada prawo do dokonywania kontroli przetwarzania jego danych osobowych, znajdujących się w zbiorze danych Administratora.
 3. Każdy Użytkownik ma prawo żądać: uaktualnienia, uzupełnienia, sprostowania informacji dotyczących danych osobowych, które go dotyczą w szczególności prawo do żądania trwałego lub czasowego wstrzymania ich przetwarzania lub usunięcia tych danych.
 4. Każde żądanie Użytkownika strony powinno być zgłaszane Administratorowi.
 5. W celu umożliwienia skutecznego skontaktowania się z Administratorem, w niniejszym dokumencie wskazane są dane kontaktowe pod którymi można dokonywać stosownych zgłoszeń.
 6. Administrator deklaruje, że po otrzymaniu zgłoszenia od Użytkownika bez zbędnej zwłoki, w najszybszym możliwym czasie ustosunkuje się do żądań Użytkownika.
 7. W przypadku żądania przez Użytkownika strony internetowej usunięcia jego danych osobowych, usunięciu, zgodnie z przepisami powszechnie obwiązującymi nie podlegają dane osobowe znajdujące się w dokumencie sprzedaży, w związku z obowiązkiem przechowywania ich dla potrzeb fiskalnych.

 

IV Informacja o plikach cookies

 

 1. Strona internetowa sklepu korzysta z technologii z wykorzystaniem plików cookies.
 2. Pliki cookies potocznie zwane "ciasteczkami" są danymi informatycznymi zakodowanymi na stronie internetowej.
 3. Poprzez pliki cookies rozumie się w szczególności pliki tekstowe, które zostają przechowywane na urządzeniu, z którego korzysta Użytkownik łącząc się ze stroną internetową, przeznaczonymi do korzystania przez niego ze strony internetowej.
 4. Pliki tekstowe poprzez swoje właściwości pozwalają dostosować możliwości urządzenia, z którego korzysta Użytkownik do strony internetowej w oparciu o jego indywidualne preferencje.
 5. Poprzez stronę internetową Administrator stosuje różne rodzaje plików cookies. Są nimi:
  • pliki cookies stałe – czyli takie, których okres przechowywania na urządzeniu końcowym trwa przez czas określony w parametrach danego pliku ewentualnie do momentu samodzielnego usunięcia plików cookies przez Użytkownika (przy wykorzystaniu możliwości usunięcia zapisanych „ciasteczek” z przeglądarki;
  • pliki cookies tymczasowe – czyli takie, które są usuwane w momencie zakończenia tzw. sesji poprzez np. wylogowanie się ze strony internetowej, opuszczenie strony wykorzystuje pliki cookies w następujących celach:
  • dostosowania zawartości strony internetowej do preferencji Użytkowników;
  • optymalizacji korzystania ze strony internetowej przez Użytkowników;
  • tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownik korzysta ze strony internetowej, co umożliwia ulepszenie jej struktury i zawartości.
 6. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym użytkownika pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Administrator.
 7. Za pomocą plików cookies nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe użytkowników. Mechanizm cookies nie jest wykorzystywany do identyfikacji Użytkowników, ani do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o nich.
 8. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies.
 9. Ograniczenie stosowania plików cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępu na stronie internetowej.
 10. Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania stroną internetową oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.
 11. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:
  • czas nadejścia zapytania;
  • czas wysłania odpowiedzi;
  • nazwę stacji Użytkownika – identyfikacja realizowana przez protokół http;
  • informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji http;
  • adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez Użytkownika – w przypadku gdy przejście na stronę internetową nastąpiło przez odnośnik;
  • informacje o przeglądarce Użytkownika;
  • informacje o adresie IP Użytkownika
 12. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.
 13. Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.
 14. W celu zmiany ustawień polityki cookies należy zmienić ustawienia przeglądarki.
 15. Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych, dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej.

 

V Postanowienia końcowe

 

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą polityką prywatności zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego, a w szczególności przepisy ustawy o ochronie danych osobowych oraz Kodeksu cywilnego.
 2. Zmiana treści niniejszej polityki prywatności może nastąpić z powodu zmian w prawie powszechnie obowiązującym lub z powodu zmian w polityce rozwoju i działalności Sprzedawcy po uprzednim poinformowaniu użytkowników o zakresie przewidywanych zmian nie później niż w terminie 14 (czternaście) dni przed dniem ich wejścia w życie.
 3. Użytkownika obowiązuje aktualna polityka prywatności strony internetowej.
 4. Administrator podaje do wiadomości Użytkowników następujące dane adresowe:
  • a) siedziba: RATOWNIK MEDYCZNY Maciej Marszałek, ul. Wesoła 29, 99-200 Poddębice , e-mail: info@wojrat.pl telefon: 500 200 585 lub GG: 51120885
  • b) adres dla spraw zgłoszenia żądania o zaprzestaniu przetwarzania danych osobowych: RATOWNIK MEDYCZNY Maciej Marszałek, ul. Wesoła 29, 99-200 Poddębice e-mail: info@wojrat.pl telefon: 500 200 585 lub GG:  51120885
 5. Niniejsza polityka prywatności obowiązuje od dnia 25.12.214R.

Koszyk
...jest pusty

Promocje
Newsletter
Zapisz się do naszego newslettera, a będziesz informowany o aktualnych nowościach i promocjach


Sprzedaję na Allegro
Szukaj

Wpisz szukany produkt


Wyszukiwanie zaawansowane
Płatność przelewem bankowym
Płatność PayPal
Okazje info - opinie o sklepie
Okazje.info
CERTYFIKAT
CERTYFIKAT
Certyfikat Rzetelności
Link do "Alekasndrowski Flesz"
 SZKOLENIA Z ZAKRESU 
 PIERWSZEJ   POMOCY
(więcej w zakładce szkolenia
  i zabezpieczenie
imprez)
link do Flesz Aleksandrowski
Akceptuję
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.