USG bezprzewodowe
Szybki podgląd
12,990,00 zł
Skaner żył powierzchniowych Vein Finder Q 60
Szybki podgląd
8,084,00 zł
Szkolenie dla 1 osoby
Szybki podgląd
300,00 zł
koc bakteriostatyczny / kołdra wielorazowa do karetek wojskowych Wz93
Szybki podgląd
309,47 zł
Koc bakteriostatyczny / Kołdra wielorazowa do karetek
Szybki podgląd
309,96 zł
Rana postrzałowa do pakingu 2
Szybki podgląd
600,00 zł
Fantom ewakuacyjny Fire 1 (90, 140, 170cm)
Szybki podgląd
730,62 zł
Termometr douszny ThermoScan Pro 6000 Welch Allyn Braun
Szybki podgląd
1,073,60 zł
Koc bakteriostatyczny / Kołdra wielorazowa do karetek fluo
Szybki podgląd
289,44 zł
Rana postrzałowa do pakingu
Szybki podgląd
600,00 zł
raty PayU
DARMOWA DOSTAWA
jednorazowe kapturki do termometrów Braun TheroScan PRO 6000 - 200szt.
Szybki podgląd
51,00 zł
Grupowe szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy do 20 osób. Opłata za całą 1 grupę.
Szybki podgląd
2,400,00 zł
DataTherm II termometr do pomiaru temperatury głębokiej PKWiU 32.50.13.0
Szybki podgląd
3,222,99 zł
Rana postrzałowa do pakingu 2
Szybki podgląd
600,00 zł
Kołnierz ortopedyczny jednorazowy, tekturowy
Szybki podgląd
26,00 zł 18,00 zł
Raptor - Zamiennik Nożyce ratownicze 6 funkcji z kaburą
Szybki podgląd
108,36 zł
Szybki kontakt
tel.          500 200 585
fax:        
42 203 26 33
e-mail:  info@wojrat.pl
GG: 51120885  GG   nr: 51120885
RZETELNA FIRMA
rf
Wspiera nas KRD
krd-inf (2)
przelewy24
płatność za pomocą karty
Strona głównaRegulamin i Polityka Prywatności

Regulamin i Polityka Prywatności

Obecnie trwają prace nad uaktualnieniem regulaminu naszego sklepu.

 Regulamin sklepu internetowego  "WOJRAT"    WWW.WOJRAT.PL

 

 • 1 Podstawowe definicje
 • 2 Postanowienia ogólne
 • 3 Warunki świadczenia usług
 • 4 Warunki umowy
 • 5 Realizacja zamówienia
 • 6 Dostawa
 • 7 Metody płatności
 • 8 Rękojmia
 • 9 Odstąpienie
 • 10 Postępowanie reklamacyjne
 • 11 Odpowiedzialność
 • 12 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń
 • 13 Postanowienia dotyczące przedsiębiorców
 • 14 Postanowienia końcowe

 

 

Wstęp

 

            Szanowny Kliencie niniejszy Regulamin reguluje sposób zawierania umów sprzedaży za pośrednictwem wyżej wymienionej strony internetowej, zasady realizacji tych umów w tym dostawy, prawa i obowiązki wynikające z obowiązującego prawa oraz tryb odstąpienia od umowy i postępowania reklamacyjnego. Regulamin składa się z czterech głównych części:

 • w § od 1 do 3 - znajdują się ogólne uregulowania niniejszego Regulaminu;
 • w § do 4 do 7 - został opisany proces nabycia Towaru/Usług;
 • w § od 8 do 12 - zawarto regulacje związane ze stwierdzeniem wadliwości Towarów/Usług jak i prawo odstąpienia od umowy;
 • w § od 13 do 14 - zawarto wszystkie pozostałe uregulowania.

 

 • 1 Podstawowe definicje

 

 1. Sklep internetowy – sklep znajdujący się pod adresem niniejszej strony internetowej.
 2. Sprzedawca – właściciel strony internetowej. Konsument dokonuje nabycie towaru/usługi od przedsiębiorcy którego dane zostały wskazane w zakładce kontakt (zakładka kontakt).
 3. Adres Sprzedawcy – ilekroć w Regulaminie jest mowa o adresie Sprzedawcy rozumie się przez to następujące dane:
 • Siedzibę (zakładka kontakt)
 • adres mailowy (zakładka kontakt)
 1. Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która zawarła lub zamierza zawrzeć umowę sprzedaży.
 2. Konsument – art. 221 KC: osoba fizyczna dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 3. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zamieszczonego na stronie w/w Sklepu internetowego zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego.
 4. Towar – Produkt, rzecz ruchoma, którą Klient nabywa za pośrednictwem Sklepu internetowego.
 5. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, złożone za pośrednictwem Sklepu internetowego określające: rodzaj i ilość Towaru znajdującego się w asortymencie Sklepu internetowego w chwili składania zamówienia, sposób zapłaty, sposób dostarczenia Towaru, miejsce wydania Towaru oraz dane Klienta.
 6. Formularz zamówienia – elektroniczna usługa, formularz na nośniku elektronicznym dostępny w Sklepie internetowym, umożliwiający złożenie i realizację Zamówienia, między innymi za pomocą dodawania Produktów do elektronicznego koszyka oraz określający warunki Umowy Sprzedaży, w tym sposób dostawy i płatności.
 7. Czas realizacji zamówienia – czas, w jakim zamówienie złożone przez Klienta Sklepu internetowego zostanie skompletowane, zapakowane, opieczętowane przez Sprzedawcę i przekazane do doręczenia wybraną przez Klienta formą dostawy.
 8. Dzień roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 9. Obniżki cen - ewentualne rabaty, PROMOCJE i obniżki cen można sprawdzić na wykresie przy wyświetlanej cenie produktu. Historia ceny możliwa będzie do obejrzenia przez 30 dni wstecz. Zapis cen następuje w sposób weryfikowalny i automatyczny.
 10. Ceny - ceny produktów w e-sklepie są stałe w danym czasie i nie wpływają na nie żadne algorytmy ustalania cen niezależnie jak klient trafia na stronę, jakich przeglądarek używa. Nie ma też znaczenia płeć, wiek itp
 11. Ustawa o prawach Konsumenta, ustawa – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach Konsumenta (dziennik ustaw z roku 2014 pozycja 827 z późniejszymi zmianami).

 

 • 2 Postanowienia ogólne

 

 1. Sprzedawca oświadcza, że przestrzega wszelkich wymaganych zasad ochrony danych osobowych Klientów jakie są przewidziane między innymi Ustawą o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 z późniejszymi zmianami zgodnie z przepisami Rozporządzenia Rady UE 2016/679 (z dnia 27 kwietnia 2016 r. Dz. Urz. UE.L. Nr 119). Klient wyraża zgodę na gromadzenie, przechowywanie i przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych wyłącznie w celu bezpośrednio związanym z realizacją zamówionej w Sklepie internetowym Usługi/Towaru. Szczegółowe warunki gromadzenia, przetwarzania oraz ochrony danych osobowych przez Sprzedawcę określone zostały w „Polityce prywatności” Sklepu internetowego.
 2. Sprzedawca oświadcza że towar/usługa jest zgodna z umową, w aspektach takich jak opis, rodzaj, ilość́, jakość́, kompletność́ i funkcjonalność́, a w odniesieniu do towarów z elementami cyfrowymi – również̇ kompatybilność́, interoperacyjność́ i dostępność́ aktualizacji; ale również przydatność́ do szczególnego celu, do którego jest potrzebny konsumentowi, o którym konsument powiadomił przedsiębiorcę̨ najpóźniej w momencie zawarcia umowy i który przedsiębiorca zaakceptował. Ponadto towar, aby został uznany za zgodny z umową.
 3. Sprzedawca oświadcza że od dnia 28 maja w związku z wejściem w życie w całej Europie rozporządzenia prawnego (z transpozycją dyrektywy (UE) 2019/2161 do prawa krajowego) dotyczącego opinii: przedsiębiorcy, którzy udostępniają opinie, muszą poinformować, czy i w jaki sposób zapewniono, aby publikowane opinie pochodziły od konsumentów, którzy używali danego produktu lub go nabyli. Środki podjęte w tym celu muszą być konkretnie wymienione.
 4. Oświadczamy że opinie zamieszczone na naszej stronie pochodzą od rzeczywistych klientów którzy zakupili i używali nasze produkty. Opinie zostały wystawione zgodnie z przesłaną prośba o ich wystawienie po potwierdzeniu że towar dotarł do klienta. Przewidujemy możliwość importowania opinii zamieszczonych w zakładce Google w dziale wizytówki naszej firmy opinie mogą pochodzić też z portalu Allegro. Obiecujemy dopełnić wszelkich formalności i starań by opinie były rzeczywiste i odpowiadały prawdzie a te wystawione nienależycie były usuwane.
 5. Obowiązkowe podstawy prawne w/w uregulowań:

a) Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2161 z dnia 27 listopada 2019 r. zmieniająca dyrektywę Rady 93/13/EWG i dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 98/6/WE, 2005/29/WE oraz 2011/83/UE w odniesieniu do lepszego egzekwowania i unowocześnienia unijnych przepisów dotyczących ochrony konsumenta, OJ L 328, 18.12.2019, s. 7–28.

b) Fałszowanie opinii w internecie – doświadczenia konsumentów, na podstawie badania PBS Sp. z o.o. na zlecenie UOKIK, publikacja dostępna https://uokik.gov.pl/aktualnosci.php?news_id=17411

c) Dyrektywa 2005/29/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 maja 2005 r. dotycząca nieuczciwych praktyk handlowych stosowanych przez przedsiębiorstwa wobec konsumentów na rynku wewnętrznym oraz zmieniająca dyrektywę Rady 84/450/EWG, dyrektywy 97/7/WE, 98/27/WE i 2002/65/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz rozporządzenie (WE) nr 2006/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady („Dyrektywa o nieuczciwych praktykach handlowych”) (OJ L 149, 11.6.2005, p. 22–39, z późn. zmianami).

d) Zawiadomienie Komisji – Wytyczne dotyczące wykładni i stosowania dyrektywy 2005/29/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącej nieuczciwych praktyk handlowych stosowanych przez przedsiębiorstwa wobec konsumentów na rynku wewnętrznym, OJ C 526, 29.12.2021, s. 1–129.

e) Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/83/UE z dnia 25 października 2011 r. w sprawie praw konsumentów, zmieniająca dyrektywę Rady 93/13/EWG i dyrektywę 1999/44/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz uchylająca dyrektywę Rady 85/577/EWG i dyrektywę 97/7/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (OJ L 304, 22.11.2011, p. 64–88, z późn. zmianami).

 1. Składając zamówienia w Sklepie, Klient ma możliwość zapoznania się z Regulaminem, akceptując jego treść poprzez oznaczenie odpowiedniego pola w formularzu. Do realizacji zamówienia konieczna jest akceptacja postanowień regulaminu. Informujemy, że zawarcie Umowy sprzedaży za pośrednictwem Internetu i akceptacja regulaminu pociąga za sobą obowiązek zapłaty za zamówiony Towar.
 2. Administrator danych stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę danych osobowych miarodajnie do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną. Przede wszystkim chroni dane przed ich udostępnieniem, zabraniem, przetwarzaniem, utratą, zmianą uszkodzeniem lub zniszczeniem przez osoby do tego nieuprawnione. Szczegółowy zakres ochrony uregulowany został zgodnie z wymaganiami w polityce Ochrony Danych osobowych (polityka bezpieczeństwa, regulamin ochrony danych osobowych, instrukcja zarządzania systemem informatycznym).
 3. Dane Administrator Państwa danych osobowych znajdują się na w zakładce „kontakt” umiejscowionej na stronie internetowej.
 4. Każdej osobie czyje dane są przetwarzane przysługuje prawo do:
 • nadzorowania i kontroli przetwarzania danych osobowych, dla których sprzedawca prowadzi zbiór danych klientów w/w sklepu;
 • uzyskania wyczerpującej informacji, czy taki zbiór istnieje i jest prowadzony przez sprzedawcę;
 • ustalenia kto jest administratorem danych, ustalenia jego adresu, siedziby, nazwy, w sytuacji gdy administratorem jest osoba fizyczna do ustalenia jej imienia i nazwiska oraz miejsca zamieszkania;
 • uzyskania informacji o celu, zakresie, sposobie, czasie przetwarzania danych zawartych w takim zbiorze;
 • uzyskania informacji w powszechnie zrozumiałej formie treści tych danych;
 • poznania źródła, z którego pochodzą dane, które jej dotyczą, chyba że administrator danych jest zobowiązany do zachowania w tym zakresie w tajemnicy informacji niejawnych lub zachowania tajemnicy zawodowej;
 • żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego zawieszenia lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
 1. Klientowi zgodnie z punktem 8 przysługuje prawo wglądu w treść przetwarzanych danych osobowych, ich poprawiania, a także żądania usunięcia tych danych. Administrator danych osobowych jest obowiązany, do uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych, czasowego lub stałego wstrzymania przetwarzania lub ich usunięcia ze zbioru na bieżąco i od razu po zgłoszeniu, chyba że żądanie dotyczy danych osobowych, co do których tryb ich uzupełnienia, uaktualnienia lub sprostowania określają odrębne przepisy prawa w tym ustawy.
 2. Klient w procesie finalizacji zamówienia wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych. Dane mogą być przekazywane innemu podmiotowi tylko w sytuacji prawem wymaganych bądź niezbędnych dla realizacji składanego zamówienia.
 3. Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie od Sprzedawcy informacji o charakterze reklamowym i handlowym drogą elektroniczną przez zapisanie się do NEWSLETTERA.
 4. Klient korzystający z Usług Sprzedawcy realizowanych za pośrednictwem Sklepu internetowego zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego Regulaminu w zakresie jaki jest niezbędny do realizacji złożonego zamówienia i nie jest sprzeczny z obowiązującym prawem oraz z zasadami współżycia społecznego.
 5. Sprzedawca Sklepu internetowego oświadcza, że Towary dostępne i sprzedawane w jego Sklepie internetowym są Towarami nowymi, używalnymi, bezpiecznymi i wolnymi od wad fizycznych oraz prawnych. Towary w pełni odpowiadają właściwościom jakie są wyeksponowane i opisane na stronie Sklepu internetowego.
 6. Sprzedawca realizuje zamówienia na terytorium Polski oraz zamówienia składane przez Konsumentów w Europie, a po uprzednim ustaleniu warunków dostawy także w innych krajach.
 7. Wszystkie znajdujące się w sprzedaży Sklepu internetowego Towary zostały wprowadzone na rynek polski w sposób legalny i odpowiadający przepisom prawa. Informacje dotyczące Towaru znajdujące się na stronie Sklepu internetowego stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeksu cywilnego.
 8. Wszelkie ceny Produktów/Towarów/Usług podane na stronie Sklepu internetowego podawane są w walucie polskiej (polskich złotych), są cenami brutto zawierającymi podatek VAT, cła oraz inne składniki prawem nakładane.
 9. UWAGA: Podane na stronie Sklepu internetowego ceny Towarów nie zawierają kosztów dostawy, są one doliczane dopiero na etapie wyboru przez Klienta sposobu dostarczenia zamawianego Towaru.
 10. Przedsiębiorca prowadzący jednoosobowo działalność gospodarczą, jeśli dokona zakupu, który nie ma związku z prowadzoną przez niego działalnością posiada prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od momentu objęcia Towaru w posiadanie przez Klienta lub osobę trzecią przez niego wskazaną inną niż przewoźnik.
 11. Dla przypomnienia. W związku z nowymi przepisami Kodeksu cywilnego ustawodawca zaplanował także dodanie art. 38a do Ustawy o prawach konsumenta, który umożliwi jednoosobowym firmom korzystanie z 14 dniowego prawa zwrotu – w poniższym brzmieniu: ,,Art. 38a Przepisy dotyczące konsumenta zawarte w niniejszym rozdziale stosuje się do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.”
 12. 556(4) Zawarte w niniejszym dziale przepisy dotyczące konsumenta, z wyjątkiem art. 558 § 1 zdanie drugie, stosuje się do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 13. Weryfikacja tego, czy dana czynność ma zawodowy charakter, będzie odbywać się w oparciu o CEiDG — Centralną Ewidencję i Informację o Działalności Gospodarczej — a konkretnie o wpisane tam kody PKD określające rodzaje działalności gospodarczej.
 14. Przedsiębiorcy prowadzący jednoosobowo działalność uzyskają uprawnienia w zakresie:
 • niedozwolonych klauzul stosowanych we wzorcach umownych;
 • rękojmi za wady rzeczy sprzedanej;
 • roszczenia regresowego do poprzedniego sprzedawcy w związku z wykonaniem reklamacji konsumenta;
 • prawa odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa w terminie 14 dni;
 1. Przepisy dotyczące konsumenta, zawarte w art. 385(1)-385(3) k.c. [dotyczących niedozwolonych postanowień umownych] stosuje się do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 2. Nowy art. 385(5) k.c. dotyczy tylko niedozwolonych postanowień umownych (klauzul abuzywnych). Przepisy o klauzulach abuzywnych będą po 1 stycznia 2021 r.  stosowane do jednoosobowych przedsiębiorców. Katalog przykładowych dwudziestu trzech klauzul abuzywnych zawarty jest w art. 385(3) k.c. Z kolei w aktualnej wersji rejestru klauzul abuzywnych prowadzonego przez Prezesa UOKiK.
 3. Nowe regulacje będą miały zastosowanie do umów zawartych po dniu 21 stycznia 2021 r. Przepisów art. 385[5], art. 556[4], art. 556[5] i art. 576[5] ustawy zmienianej w art. 1 nie stosuje się do umów zawartych przed dniem 1 stycznia 2021 r. Przepisu art. 38a ustawy zmienianej w art. 55 nie stosuje się do umów zawartych przed dniem 1 stycznia 2021 r.
 4. Przedsiębiorcy prowadzący jednoosobowo działalność gospodarczą nadal nie będą mogli korzystać z pomocy instytucji wspierających konsumentów w ochronie ich praw, w tym z pomocy Powiatowych/Miejskich Rzeczników Konsumenta czy UOKIK.

 

 

 • 3 Warunki świadczenia usług

 

 1. Niniejszy Sklep internetowy świadczy usługi za pomocą drogi elektronicznej, warunkiem przystąpienia do umowy jest przede wszystkim wypełnienie internetowego formularza zamówienia w celu zawarcia umowy sprzedaży. Przystąpienie do zawarcia umowy jest dobrowolne.
 2. Umowa o świadczenie usług zawierana jest drogą elektroniczną w postaci umożliwienia wypełnienia formularza zamówienia Klientowi Sklepu internetowego, umowa zawierana jest na czas oznaczony w momencie przystąpienia przez Klienta do wypełnienia formularza oraz ulega rozwiązaniu z chwilą odstąpienia od wypełnienia formularza lub z chwilą przesłania wypełnionego formularza Sprzedawcy. Proces wypełniania formularza zamówienia jest zorganizowany tak, aby każdy Klient miał możliwość zapoznania się z nim przed podjęciem decyzji o zawarciu umowy albo o dokonaniu zmiany umowy.
 3. Usługa określona w pkt. 1 świadczona jest nieodpłatnie, może wymagać jednak dostępu do sieci internetowej.
 4. Zamówienie drogą elektroniczną można składać 24 godz. na dobę 7 dni w tygodniu.
 5. Klient finalizując zakup w odpowiednim okienku zamówienia zaznacza opcję „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez sklep moich danych osobowych zawartych w formularzu zamówienia w celu i zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia.” – jest ona niezbędna do zawarcia umowy. Podanie przez Państwa danych osobowych jest niezbędne do złożenia zamówienia, niepodania danych osobowych będzie równoznaczne z odstąpieniem od zawarcia umowy.
 6. Zgodnie z art. 8 ust. 2 RODO, administrator, uwzględniając dostępną technologię, podejmuje rozsądne starania, by zweryfikować, czy osoba sprawująca władzę rodzicielską lub opiekę nad dzieckiem (poniżej 16 lat) wyraziła zgodę lub ją zaaprobowała.
 7. Koszty Klienta związane z dostępem do sieci Internet i transmisją danych ponoszone są wyłącznie przez Klienta zgodnie z taryfą swojego dostawcy z którym klient podpisał umowę o świadczenie usług internetowych.

 

 • 4 Warunki umowy

 

 1. Dla dokonania zawarcia ważnej i wiążącej strony Umowy sprzedaży Klient dokonuje wyboru zgodnie z wyświetloną ofertą Sklepu internetowego określając ilość Towaru jaką zamierza nabyć oraz w razie takiej możliwości wskazując cechy zamawianego Produktu oraz odpowiednio jego specyfikację. Łącznie z wyborem Towaru, Klient wypełnia internetowy formularz zamówienia, wskazując w nim dane niezbędne do realizacji zamówienia przez Sprzedawcę takie jak na przykład ilości, miejsce dostawy oraz formy płatności, w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty i informacje dostępne na stronie oraz zawarte w niniejszym Regulaminie.
 2. Zamówienia można składać w następujący sposób:

a) poprzez formularz dostępny na stronie internetowej Sklepu (koszyk klienta),

b) e-mailem na adres dostępny na stronie internetowej Sklepu,

c) telefonicznie na nr telefonu dostępny na stronie internetowej Sklepu.

 1. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez Klienta/Przedsiębiorcy danych pozwalających na weryfikację Klienta/Przedsiębiorcy i odbiorcy towaru. Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia poprzez wysłanie na podany podczas składania zamówienia adres e- mail, wiadomości opisującej przedmiot zamówienia. W przypadku podania niepełnych, błędnych, sprzecznych informacji przez Klienta/Przedsiębiorcę podczas składania zamówienia, Sklep skontaktuje się z Klientem/Przedsiębiorcom w celu usunięcia błędów.
 2. Rejestracja Konta Klienta w Sklepie internetowym jest dobrowolna i nieodpłatna.
 3. W przypadku udostępnienia przez Sprzedawcę możliwości zamówienia Towaru, którego właściwości polegają na tym, że jest on wykonywany na indywidualne zamówienie Klienta, Klient przesyła wraz z internetowym formularzem zamówienia treści niezbędne do wykonania Towaru tj. tekst, grafikę, wymiary itp., zgodnie z wymaganiami technicznymi zawartymi przy opisie Towaru bądź wybiera odpowiednią specyfikację Towaru z podanych przez Sprzedawcę wariantów dostępnych możliwości konfiguracji danego Towaru.
 4. Niezwłocznie po otrzymaniu zamówienia Sprzedawca przesyła Klientowi drogą elektroniczną na podany w trakcie składania zamówienia adres poczty elektronicznej oświadczenie o przyjęciu zamówienia stanowiące równocześnie jego potwierdzenie. Z chwilą otrzymania wiadomości przez Klienta dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży.
 5. Wiadomość podsumowująca i potwierdzająca zamówienie zawiera wszystkie wcześniej ustalone warunki umowy sprzedaży, a w szczególności ilość oraz rodzaj zamówionego Towaru, jego specyfikację w przypadku zamówienia Towarów o indywidualnych właściwościach określonych przez Klienta Sklepu internetowego, całkowitą cenę do zapłaty (określoną w polskich złotych) wraz z kosztami dostawy oraz wysokością przyznanych rabatów (o ile dotyczy).
 6. W przypadku posiadania przez Klienta większej ilości rabatów pochodzących z kilku źródeł/promocji podlegają one łączeniu/sumowaniu tylko w sytuacji gdy jest to wyraźnie określone w Regulaminie promocji. W przypadku braku zapisu co do sposobu łączenia różnych promocji/rabatów można wybrać tylko jeden rabat (jedną promocję) przy danym zakupie.

 

 • 5 Realizacja zamówienia
 1. Sprzedawca rzetelnie realizuje zamówienia Klienta według kolejności ich wpłynięcia – każde zamówienie jest dla nas priorytetowe i bardzo ważne!
 2. Czas realizacji zamówienia dla pojedynczego Klienta wynosi od 1 do 5 dni roboczych licząc od dnia wysłania przez Klienta Zamówienia. W przypadku produktów oznaczonych dostępnością ‘na zamówienie’ czas dostawy określany jest na stronie produktu. Na czas realizacji zamówienia składa się przede wszystkim czas przygotowania zamówienia (kompletowanie oraz pakowanie zamówienia, wydanie przesyłki kurierowi, a w wybranych przypadkach wykonanie Towaru). Czas dostawy zamówienia zależny jest od wybranego sposobu doręczenia, może on się zmieniać w zależności od rodzaju wskazanego przez Klienta środka transportu.
 3. W przypadku zaistnienia wyjątkowych okoliczności lub braku możliwości realizacji zamówienia we wskazanym w pkt. 2 terminie, Sprzedawca niezwłocznie kontaktuje się z Klientem w celu ustalenia dalszego trybu postępowania w tym ustalenia innego terminu realizacji zamówienia, zmiany sposobu doręczenia.

 

 • 6 Dostawa
 1. Dostawa Towaru odbywa się za pośrednictwem operatora Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej lub w inny sposób zaakceptowany przez strony niewiążący się z nadmiernymi i nieuzasadnionymi kosztami po stronie Sprzedawcy i Klienta.
 2. Zamówione Towary dostarczane są zgodnie z wyborem Klienta bądź to bezpośrednio na adres Klienta wskazany w internetowym formularzu składanego zamówienia i potwierdzonego przez Klienta, jako adres do wysyłki lub odbierane osobiście w punkcie odbioru osobistego pod adresem podanym w trakcie wykonywania zamówienia.
 3. Towar zawsze zapakowany jest w sposób odpowiadający jego właściwościom, tak aby nie ulegał podczas transportu uszkodzeniom, utracie bądź zniszczeniu.
 4. Klient na bieżąco jest informowany o kosztach dostawy, są one podawane w trakcie wypełniania przez Klienta internetowego formularza zamówienia. Wysokość kosztów wysyłki zależy od kraju do którego wysyłane jest zamówienie, ilości zamawianych towarów ich wagi oraz sposobu nadania przesyłki.

 

 • 7 Metody płatności

 

 1. Sprzedawca umożliwia płatność za zamówiony Towar w formie przedpłaty na rachunek bankowy.
 2. Płatność elektroniczna kartą kredytową (Visa, Visa Electron, MasterCard, Maestro) lub przelewem internetowym bankowości elektronicznej za pośrednictwem serwisu płatności internetowych PayU, PayPal, Przelewy24.
 3. Gotówką przy odbiorze zamówionego Towaru (płatność za pobraniem) – Klient dokonuje zapłaty u kuriera odbierając zamówiony Towar dostarczony za pośrednictwem firmy kurierskiej na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu.
 4. Sprzedawca dokumentuje sprzedaż Towaru zgodnie z żądaniem Klienta.

 

 • 8 Rękojmia

 

 1. Dostarczenie Towaru w ramach realizacji wynikających z rękojmi za wady odbywa się na koszt Sprzedawcy.
 2. UWAGA! Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę po 1 stycznia 2023 obowiązują ogólne terminy przedawnienia roszczeń tj. : "Art. 118 kodeksu cywilnego Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi sześć lat, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata. Jednakże koniec terminu przedawnienia przypada na ostatni dzień roku kalendarzowego, chyba że termin przedawnienia jest krótszy niż dwa lata”."
 3. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania Towaru Konsumentowi.. Od 1 stycznia 2023 roku minimalny czas na reklamację z tytułu braku zgodności towaru z umową wyniesie 2 lata. Termin ten odnosi się do wszystkich towarów – nowych i używanych. Sprzedawca odpowiada wobec Konsumenta jeżeli Towar konsumpcyjny w chwili jego wydania był niezgodny z umową, posiada wady fizyczne, prawne. Sprzedawca odpowiada za niezgodność Towaru konsumpcyjnego z umową w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od wydania tego Towaru Kupującemu, przy czym w razie wymiany Towaru termin ten biegnie na nowo. Wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową. W szczególności rzecz sprzedana jest niezgodna z umową, jeżeli:
 • nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
 • nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedawca zapewnił Kupującego, w tym przedstawiając próbkę lub wzór;
 • nie nadaje się do celu, o którym Kupujący poinformował Sprzedawcę przy zawarciu umowy, a Sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;
 • została Kupującemu wydana w stanie niezupełnym.
 1. Domniemanie niezgodności towaru z umową wynosi 2 lata.
 2. Zgłoszenie o wadach Towaru należy przesłać drogą elektroniczną na adres mailowy Sprzedawcy lub w formie pisemnej na adres pocztowy Sprzedawcy (patrz §1 pkt 3.: „Adres Sprzedawcy”). Jeśli konsument ma trudności i nie wie jak skonstruować zgłoszenie o wadach Towaru, zgłoszenie może przesłać dla przykładu na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu, co stanowi tylko i wyłącznie ułatwienie dla procesu reklamacji, nie stanowi żadnego wymogu korzystania z w/w wzorca dla skuteczności reklamacji.
 3. Jeżeli jest to niezbędne dla prawidłowej oceny wad fizycznych Towaru, na prośbę i po ustaleniach wstępnych ze Sprzedawcą, Towar należy dostarczyć na adres siedziby Sprzedawcy (patrz §1 pkt 3.: „Adres Sprzedawcy”) gdy tylko właściwości Produktu na to pozwalają.
 4. Sprzedawca odpowiada niezwłocznie na zgłoszenie Konsumenta jednak nie później niż w terminie do 14 dni kalendarzowych od dnia jego otrzymania. Nierozpatrzenie zgłoszenia w zakreślonym terminie jest równoznaczne z jego uwzględnieniem przez Sprzedawcę i uznaniem go za uzasadnione.
 5. W wypadku pierwszej reklamacji klient może liczyć na naprawę towaru albo wymianę. Dopiero, gdy przedsiębiorca odmówi usunięcia wady albo wymiany, konsument otrzyma prawo odstąpienia od umowy. Dla towaru elektronicznego konsument będzie mógł żądać również usunięcia wad usług cyfrowych A jeżeli usunięcie wady lub wymiana będą nieskuteczne, może żądać obniżenia ceny lub odstąpić od umowy.
 6. Sprzedawca pokrywa koszty odebrania Towaru, dostawy, usunięcia wad lub wady i wymiany Towaru na nowy.

 

 • 9 Odstąpienie

 

 1. Zgodnie z przepisami prawa Klientowi będącemu Konsumentem w myśl art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 827 z późn. zm.) o prawach Konsumenta, przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość bez podawania przyczyny.
 2. Zgodnie z 38 pkt. 13 ustawy o prawach konsumenta – „ o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.” – w takiej sytuacji prawo odstąpienia nie przysługuje.
 3. Prawo do odstąpienia od umowy przysługuje w terminie 14 dni kalendarzowych od momentu objęcia Towaru w posiadanie przez Klienta będącego jednocześnie Konsumentem lub osobę trzecią przez niego wskazaną inną niż przewoźnik.
 4. Gdy Klient będący Konsumentem odstąpi od umowy, umowa jest uważana za niezawartą, a Konsument jest zwolniony wówczas z wszelkich zobowiązań. To co strony świadczyły sobie nawzajem podlega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni.
 5. Klient będący Konsumentem może odstąpić od umowy, składając oświadczenie na internetowym formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, przesyłając je drogą elektroniczną lub na adres pocztowy Sprzedawcy według wyboru Klienta. Załącznik nr 1 stanowi tylko pomoc w odstąpieniu od umowy, nie jest wzorem koniecznym do skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy. Klient może ale nie musi z niego korzystać. Dla skutecznego odstąpienia wystarczy przesłanie oświadczenia na piśmie na adres Sprzedawcy.
 6. Do zachowania terminu określonego w pkt. 2 wystarczy wysłanie oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy przed jego upływem.
 7. Sprzedawca niezwłocznie potwierdzi Klientowi otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy i stosownie poinformuje Klienta o dalszym postępowaniu, w tym o sposobie zwrotu Towaru oraz w razie pytań udzieli na nie odpowiedzi.
 8. Sprzedawca niezwłocznie, w terminie nie dłuższym niż 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, zwróci Klientowi wszelkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 9. Jeżeli Sprzedawca po uzyskaniu zgody od Klienta nie zobowiązał się, że sam odbierze od niego Towar, Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem otrzymanych płatności, w tym kosztów dostarczenia rzeczy aż do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu/potwierdzenia jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 10. Klient ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedawcy lub przekazać ją osobie upoważnionej przez Sprzedawcę niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych, od dnia w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Towar. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem.
 11. Klient będący Konsumentem ponosi wyłącznie bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.
 12. Konsumentowi, przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 Prawa konsumenckiego.
 13. Towar należy dostarczyć na Adres Sprzedawcy (patrz §1 pkt 3.: „Adres Sprzedawcy”).
 14. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru. Oznacza to, że Kupujący ma prawo ocenić i sprawdzić Towar, ale tylko w taki sposób w jaki mógłby to uczynić w sklepie stacjonarnym (czyli sprawdzić jego kompletność i parametry techniczne). Konsument nie może bowiem normalnie użytkować rzeczy w przeciwnym razie odstępując od umowy może zostać obciążony dodatkowymi kosztami w związku ze zmniejszeniem jej wartości.
 15. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów określonych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach Konsumenta m. in. w sytuacji:
 • o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
 • w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 • w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

 

 • 10 Postępowanie reklamacyjne

 

 1. Dla prawidłowego złożenia reklamacji Klient powinien podać swoje dane takie jak: imię i nazwisko lub nazwę firmy, adres zamieszkania lub adres siedziby firmy oraz adres poczty elektronicznej, przedmiot reklamacji, w miarę możliwości numer zamówienia wraz ze wskazaniem okresu czasu, którego dotyczy reklamacja oraz okoliczności uzasadniające złożenie reklamacji (opis na czym ona polega) ewentualnie jakich cech Towar zamawiany nie posiada, a według zapewnień Sprzedawcy lub według sposobu przedstawienia go Klientowi miał posiadać.
 2. Jeżeli Klientem jest Konsument, w wypadku pierwszej reklamacji klient może liczyć na naprawę towaru albo wymianę. Dopiero, gdy przedsiębiorca odmówi usunięcia wady albo wymiany, konsument otrzyma prawo odstąpienia od umowy. Dla towaru elektronicznego konsument będzie mógł żądać również usunięcia wad usług cyfrowych A jeżeli usunięcie wady lub wymiana będą nieskuteczne, może żądać obniżenia ceny lub odstąpić od umowy., Jeżeli doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia.
 3. Jeżeli przepisy odrębne nie stanowią inaczej, przedsiębiorca jest obowiązany udzielić odpowiedzi na reklamację konsumenta w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.Jeżeli przedsiębiorca nie udzielił odpowiedzi na reklamację w terminie, o którym mowa wyżej , uważa się, że uznał reklamację. Odpowiedź na reklamację przedsiębiorca przekazuje konsumentowi na papierze lub innym trwałym nośniku ( pamięci USB lub płycie CD/DVD, odpowiadając na reklamację.)" 
 4. W przypadku nierozpatrzenia zgłoszenia w zakreślonym terminie, należy uznać je za uwzględnione przez Sprzedawcę. Roszczenie dotyczące odstąpienia od umowy, w przypadku jego nierozpatrzenia w terminie, nie jest równoznaczne z uznaniem złożonej reklamacji

 

 • 11 Odpowiedzialność

 

 1. Zamieszczając ewentualne treści oraz udostępniając je Klient dobrowolnie je rozpowszechniania. Sprzedawca nie jest dostawcą treści i w żaden sposób nie utożsamia się z nimi, jest jedynie podmiotem, który udostępnia zasoby teleinformatyczne. Klient oświadcza, że:
 • jest uprawniony do korzystania i udostępniania zamieszczanych przez siebie treści autorskich praw majątkowych, praw własności przemysłowej lub praw pokrewnych;
 • umieszczenie oraz udostępnienie w ramach usług, danych osobowych, wizerunku, informacji dotyczących innych osób niż Klient odbyło się w sposób zgodny z prawem, dobrowolny oraz za zgodą właścicieli treści, których one dotyczą;
 • akceptuje wgląd do opublikowanych przez siebie informacji, danych, obrazów i innych treści przez pozostałych Klient oraz Sprzedawcę, zezwala Sprzedawcy nieodpłatnie na ich wykorzystanie;
 • wyraża zgodę na dokonywanie opracowań, modyfikacji i interpretacji utworów w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 1. Klient nie jest uprawniony do:
 • zamieszczania danych osobowych osób trzecich, rozpowszechniania wizerunku bez wymaganego zezwolenia lub zgody osoby trzeciej której dane te dotyczą;
 • zamieszczania treści o charakterze reklamowym i lub promocyjnym, niezgodny z celem działalności sklepu.
 1. Zabronione jest zamieszczanie przez Klient treści które mogłyby w szczególności:
 • z zamiarem naruszenia dóbr osobistych osób trzecich;
 • zamieszczonych w złej wierze bądź takich które mogły by być za takie uznane;
 • naruszać prawa osób trzecich, praw autorskich, praw pokrewnych, praw własności przemysłowej, tajemnicy przedsiębiorstwa lub objętych klauzulą poufności zwłaszcza określanych jako tajne lub ściśle tajne;
 • umieszczania treści obraźliwych bądź stanowiących groźbę skierowaną do innych osób, wypowiedzi powszechnie uważanych za obraźliwe np. wulgaryzmy;
 • naruszać słuszne interesy Sprzedawcy;
 • rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu Internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam);
 • naruszać w inny sposób dobre obyczaje, przepisy obowiązującego prawa, normy społeczne lub obyczajowe.
 1. W przypadku otrzymania powiadomienia przez osobę trzecią, uprawnioną bądź organ władzy Państwowej Sprzedawca zastrzega sobie prawo do modyfikowania lub usuwania treści zamieszczanych przez Klient, w sytuacji stwierdzenia że mogą one stanowić naruszenie niniejszego Regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa. Sprzedawca nie kontroluje na bieżąco zamieszczanych treści.

 

 • 12 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 

 1. Informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, a także zasady dostępu do tych procedur udostępniane są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników Konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona Konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php,www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php, www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php
 2. Konsument posiada między innymi następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia swoich roszczeń:
 3. zwrócenie się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu.
 4. zwrócenie się do stałego polubownego Sądu Konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy, adres www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
 5. zwrócenie się o bezpłatną pomoc prawną m.in. do Federacji Konsumentów - adres strony internetowej: www.federacjakonsumentow.org.pl.
 6. W rozwiązywaniu sporów transgranicznych pomaga Sieć Europejskich Centrów Konsumenckich. Adresy tych instytucji dostępne są na stronie internetowej Europejskiego Centrum Konsumenckiego www.konsument.gov.pl.
 7. Konsument może również skorzystać z platformy internetowego systemu rozstrzygania sporów (platforma ODR), zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów Konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich). ODR (online dispute resolution) dostępnej pod adresem elektronicznym: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ Europejska platforma ODR stanowi jeden wspólny punkt dostępu dla konsumentów i przedsiębiorców, umożliwiający pozasądowe rozstrzyganie sporów dotyczących zobowiązań umownych, wynikających z zawartej internetowej umowy sprzedaży:  https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL
 8. Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny i może mieć miejsce tylko i wyłącznie gdy obie strony sporu tj Sprzedawca i Klient wyrażą na to zgodę.

 

 • 13 POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW

 

 1. Regulację i postanowienia w niniejszym paragrafie 13 dotyczą tylko i wyłącznie Klientów i Usługobiorców nie będących konsumentami (zakup o charakterze zawodowym).
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej z klientem niebędącym konsumentem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od umowy sprzedaży może nastąpić bez podania przyczyny i nie może rodzić z tego tytułu po stronie klienta niebędącego konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do sprzedawcy.
 3. W wypadku klientów będących usługobiorcami i nie będących jednocześnie konsumentami usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym nawet bez wskazywania przyczyn, pod warunkiem że wysłał klientowi stosowne oświadczenie.
 4. Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności do kilku bądź do jednego, za poszczególne bądź wszystkie towary. Sprzedawca może wymagać dokonania przedpłaty w całości lub części, niezależnie od wybranego sposobu płatności oraz faktu zawarcia umowy sprzedaży.
 5. Niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia produktu przechodzi na kupującego z chwilą wydania przez sprzedawcę zamawianego produktu przewoźnikowi. Z chwilą wydania przewoźnikowi zamawianego produktu przechodzą na klienta niebędącego konsumentem także wszystkie korzyści i ciężary z towarem związane. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek, uszkodzenie od momentu przyjęcia go przez przewoźnika aż do wydania go klientowi.
 6. Klient nie będący konsumentem obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że nastąpił ubytek lub uszkodzenie produktu w czasie jego transportowania, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych i potrzebnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.
 7. Sprzedawca informuje, że zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność z tytułu rękojmi za produkt wobec klienta nie będącego konsumentem zostaje wyłączona.
 8. Odpowiedzialność sprzedawcy jest ograniczona w ramach pojedynczego roszczenia, jak i za wszystkie roszczenia w sumie, do wysokości zapłaconej. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści.
 9. Wszelkie spory między sklepem internetowym a klientem niebędącym konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę sprzedawcy.

 

 • 14 Postanowienia końcowe

 

 1. Sklep internetowy honoruje wszelkie prawa Klientów przewidziane w przepisach obowiązującego prawa.
 2. Jeśli obowiązujące prawo przyznaje Klientom będącym konsumentami korzystniejsze obowiązkowe i wymagane prawem uregulowania niż te, które są zawarte w niniejszym Regulaminie, odpowiednie postanowienia Regulaminu są bezpośrednio zastępowane przez konkretne normy obowiązującego prawa i tym samym są wiążące dla w/w właściciela.
 3. Wszelkie treści zamieszczone na stronie Sklepu internetowego (wliczając w to grafikę, teksty, układ stron i logotypy) korzystają z ochrony przewidzianej dla praw autorskich i są wyłączną własnością Sprzedawcy. Wykorzystywanie tych treści bez pisemnej zgody Sprzedawcy skutkuje odpowiedzialnością cywilną oraz karną.
 4. Właściciel sklepu, jako administrator danych osobowych, informują Pana/ Panią, iż:
 • podanie danych jest zawsze dobrowolne ale niezbędne do realizacji zamówienia;
 • osoba podająca swoje dane osobowe ma nieograniczone prawo dostępu do wszystkich treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia (prawo do bycia zapomnianym), ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, dane mogą być udostępnione jednak właściwym organom państwa w sytuacji gdy odpowiedni przepis tego będzie wymagał.
 • Podstawą przetwarzania danych osobowych będzie art. 6 ust. 1 pkt a) oraz treść ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.;
 • dane osobowe będą przechowywane i przetwarzane przez okres niezbędny do zakończenia przetwarzania i realizacji zamówienia lecz nie dłużej niż przez okres 3 lat (2 lata okres to okres reklamacji i 1 rok na ewentualnie inne roszczenia i sytuację wyjątkowe)
 • osoba udostępniająca swoje dane osobowe ma prawo wniesienia skargi do UODO gdy uzna że przetwarzanie danych osobowych dotyczących realizacji zamówienia narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;”
 1. W zakresie przetwarzania danych osobowych niniejszego sklepu nie został stwierdzony przez Komisję Europejską odpowiedni stopień ochrony w drodze decyzji ale dane będą odpowiednio zabezpieczone za pomocą rozwiązań i środków informatyczno/prawnych.
 2. Państwa dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.
 3. W pozostałych kwestiach nieuregulowanych zapisami niniejszego Regulaminu mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego.

 

 1. Zmieniony Regulamin wiąże Klientów jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 Kodeksu cywilnego (tj. Klient został prawidłowo powiadomiony o zmianach).
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest:
 • zmiany przepisów prawa;
 • zmiany sposobów płatności i dostaw;
 • zmiana kursu walut,
 • zmiany sposobu świadczenia usług drogą elektroniczną objętym regulaminem,
 • zmiany danych Sprzedawcy, w tym adresu poczty elektronicznej, numeru telefonu.
 1. Zmiany regulaminu nie mają wpływu na złożone i realizowane już zamówienia, do nich zastosowanie ma regulamin obowiązującym w chwili złożenia zamówienia. Sprzedawca o zamierzonej zmianie informuje na stronie sklepu co najmniej na 30 dni wcześniej. W przypadku braku akceptacji zmienionego regulaminu Usługobiorcy mogą w terminie 30 dni od dnia otrzymania wiadomości wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym.
 2. Spory powstałe w wyniku świadczenia usług na podstawie niniejszego Regulaminu zostaną poddane pod rozstrzygnięcie Sądowi Powszechnemu według wyboru Klienta będącego jednocześnie konsumentem, zgodnie z właściwymi przepisami prawa polskiego.
 3. Załączniki do Regulaminu stanowią jego integralną część.
 4. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.
 5. Klienci w/w sklepu mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk, komercyjne wykorzystanie podlega jednak ochronie Kancelarii Prawnej LEGATO.
 6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.2023 rok.

Nota o prawach autorskich do Regulaminu Sprzedaży


Właścicielem wszystkich materialnych praw autorskich do wzorca niniejszego Regulaminu Sprzedaży jest Kancelaria Prawna LEGATO, która udzieliła niniejszemu sklepowi niewyłącznego i niezbywalnego prawa do wykorzystywania tego Regulaminu Sprzedaży do celów związanych z własną działalnością handlową w Internecie oraz rozciąga ochronę prawną na w/w dokument na czas trwania umowy. Kopiowanie oraz rozpowszechnianie wzorca niniejszego Regulaminu Sprzedaży bez zgody Kancelarii Prawnej LEGATO jest zabronione i może podlegać odpowiedzialności zarówno karnej jak i cywilnej. Sprzedawcy internetowi mogą dowiedzieć się więcej o możliwości korzystania z wzorca Regulaminu Sprzedaży na stronie http://www.kancelaria-legato.pl/


Załącznik nr 1 do Regulaminu stanowi przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy.- link do ściągnięcia poniżej

 FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY


Załącznik nr 2 do Regulaminu stanowi przykładowy wzór formularza zgłoszenia reklamacji. - link do ściągnięcia poniżej

FORMULARZ ZGŁOSZENIA REKLAMACJI


POUCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

       

Klientowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy.

            W myśl art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach Konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827 z późn. zm.) mają Państwo prawo odstąpienia od niniejszej umowy w terminie 14 dni. Każdemu Klientowi będącemu Konsumentem, przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość bez podawania przyczyny. Prawo do odstąpienia od umowy przysługuje w terminie 14 dni kalendarzowych od momentu objęcia Towaru w posiadanie przez Klienta lub osobę trzecią przez niego wskazaną inną niż przewoźnik. 

            Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów określonych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach Konsumenta m. in. w sytuacji:

 • o świadczenie usług, gdy przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem          świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo          odstąpienia od umowy;

 

 • w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli i które mogą wystąpić przed           upływem terminu do odstąpienia od umowy;

 

 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu           jego zindywidualizowanych potrzeb;

 

 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

 

 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na       ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

 

 • w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

 

            Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, należy poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze oświadczenia wysłanego do nas drogą pocztową lub drogą elektroniczną na wskazane wyżej adresy do korespondencji.

            Aby złożyć oświadczenie co do odstąpienia od umowy mogą Państwo skorzystać
z udostępnianego przez nas wzoru formularza stanowiącego załącznik nr 1 do Regulaminu Sklepu internetowego. Skorzystanie z wzoru formularza nie jest obowiązkowe i w żaden sposób nie wpływa na samą realizację prawa do odstąpienia od umowy.

            Do zachowania terminu 14 dniowego wystarczy wysłanie oświadczenia Klienta
o odstąpieniu od umowy przed jego upływem.

Skutki odstąpienia od umowy:

            Gdy Klient odstąpi od umowy, umowa jest uważana za niezawartą, a Konsument jest zwolniony wówczas z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły sobie nawzajem podlega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa do odstąpienia od niniejszej umowy. Zwracamy Państwu wszystkie otrzymane płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany w naszym Sklepie internetowym).

            Sklep internetowy może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania od Klienta Towaru lub do czasu dostarczenia dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które ze zdarzeń nastąpi wcześniej.

            Prosimy o odesłanie Towaru na podany wyżej adres nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo drogą listowną czy to drogą elektroniczną o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany również, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.

            Informujemy, iż będą Państwo zobowiązani ponieść bezpośrednie koszty związane ze zwrotem Towaru.

UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH - link do ściągnięcia poniżej
UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCHPOLITYKA PRYWATNOŚCI

 

 

 

 

 

 • 1 Postanowienia ogólne

 

 1. Ten dokument stanowi załącznik do Regulaminu. Korzystając z naszych usług, powierzasz nam swoje informacje. Niniejsza Polityka prywatności służy jedynie jako pomoc w zrozumieniu, jakie informacje i dane są zbierane i w jakim celu oraz do czego je wykorzystujemy. Te dane są bardzo dla nas ważne, dlatego prosimy o dokładne zapoznanie się z tym dokumentem gdyż określa on zasady oraz sposoby przetwarzania i ochrony danych osobowych. Dokument ten określa także zasady stosowania plików „Cookies”.
 2. Niniejszym oświadczamy, że przestrzegamy zasad ochrony danych osobowych oraz wszelkich uregulowań prawnych, które są przewidziane Ustawą o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 3. Osoba której dane osobowe są przetwarzane ma prawo zwrócić się do nas celem uzyskania wyczerpujących informacji w jaki sposób wykorzystujemy jego dane osobowe. Zawsze w jasny sposób staramy się poinformować o danych, które gromadzimy, w jaki sposób je wykorzystujemy, jakim celom mają służyć i komu je przekazujemy, jaką zapewniamy ochronę tych danych przy przekazaniu innym podmiotom oraz udzielamy informacji o instytucjach z którymi należy się skontaktować w razie wątpliwości.
 4. Serwis stosuje środki techniczne takie jak: środki ochrony fizycznej danych osobowych, środki sprzętowe infrastruktury informatycznej i telekomunikacyjnej, środki ochrony w ramach narzędzi programowych i baz danych oraz środki organizacyjne zapewniające należytą ochronę przetwarzanych danych osobowych, a w szczególności zabezpieczają dane osobowe przed udostępnieniem ich nieupoważnionym osobom trzecim, uzyskaniem przez osobę nieupoważnioną i wykorzystaniem ich w niewiadomym celu, a także przypadkową lub celową zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem takich danych.
 5. Na zasadach określonych w Regulaminie oraz w niniejszym dokumencie posiadamy wyłączny dostęp do danych. Dostęp do danych osobowych może być również powierzony innym podmiotom za pomocą, których dokonuje się płatności, które gromadzą, przetwarzają i przechowują dane osobowe zgodnie ze swoimi Regulaminami oraz podmioty, które mają za zadanie realizację zamówienia. Dostęp do danych osobowych jest udzielany w/w podmiotom w zakresie niezbędnym i tylko takim, który zapewni realizację usług.
 6. Dane osobowe są przetwarzane tylko w takich celach na jakie wyrazili Państwo zgodę poprzez kliknięcia w odpowiednie pola formularza zamieszczonego w Serwisie lub w inny wyraźny sposób. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest zgoda na przetwarzanie danych lub wymóg realizacji usługi (np. zamówienie Produktu) którą u nas zamówiłeś (stosownie do artykułu 6 ust. 1 lit a i b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - RODO.

 

 • 2 Zasady prywatności

 

 1. Poważnie traktujemy prywatność. Charakteryzuje nas szacunek dla prywatności oraz możliwie najpełniejsza i zagwarantowana wygoda z korzystania z naszego usług.
 2. Cenimy zaufanie, jakim obdarzają nas Użytkownicy, powierzając nam swoje dane osobowe w celu realizacji zamówienia. Zawsze korzystamy z danych osobowych w sposób uczciwy oraz tak, aby nie zawieść tego zaufania, tylko w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia w tym jego przetwarzania.
 3. Użytkownik ma prawo do uzyskania jasnych i pełnych informacji o tym, w jaki sposób wykorzystujemy jego dane osobowe i do jakich celów są potrzebne. Zawsze w jasny sposób informujemy o danych, które gromadzimy, w jaki sposób i komu je przekazujemy oraz udzielamy informacji o podmiotach, z którymi należy się skontaktować w razie wątpliwości, pytań, uwag.
 4. W razie wątpliwości odnośnie wykorzystywania przez nas danych osobowych Użytkownika, niezwłocznie podejmiemy działania w celu wyjaśnienia i rozwiania takich wątpliwości, w sposób pełny i wyczerpujący odpowiadamy na wszystkie pytania z tym związane.
 5. Podejmiemy wszystkie uzasadnione działania, aby chronić dane Użytkowników przed nienależytym i niekontrolowanym wykorzystaniem oraz zabezpieczyć je w sposób kompleksowy.
 6. Dane Administrator Państwa danych osobowych znajdują się na w zakładce „kontakt” umiejscowionej na stronie internetowej.
 7. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. Podanie danych nie jest obowiązkowe, ale niezbędne do podjęcia odpowiednich czynności poprzedzających zawarcie umowy oraz jej realizację. Będziemy przekazywać Państwa dane osobowe innym odbiorcom, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych w imieniu i na naszą rzecz. Państwa dane będą przekazywane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, gdzie prawnie uzasadnionym interesem jest należyte wykonanie umów/zleceń. Ponadto będziemy udostępniać Państwa dane osobowe innym partnerom handlowym. Zebrane dane osobowe przechowujemy na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”), ale mogą one być także przesyłane do kraju spoza tego obszaru i tam przetwarzane. Każda operacja przesyłania danych osobowych jest wykonywana zgodnie z obowiązującym prawem. Jeśli dane są przekazywane poza obszar EOG, stosujemy standardowe klauzule umowne oraz tarczę prywatności jako środki zabezpieczające w odniesieniu do krajów, w przypadku których Komisja Europejska nie stwierdziła odpowiedniego poziomu ochrony danych.
 8. Państwa dane osobowe związane z zawarciem i realizacją umowy o realizacje umów przetwarzane będą przez okres ich realizacji, a także przez okres nie dłuższy niż przewidują to przepisy prawa, w tym przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy o rachunkowości, tj. nie dłużej niż przez 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego w którym ostatnia umowa została wykonana.
 9. Państwa dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia i wykonania przyszłych umów będą przetwarzane do czasu zgłoszenia sprzeciwu.
 10. Przysługuje Państwu prawo do: dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu, sprostowania swoich nieprawidłowych danych; żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO; żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 21 RODO, przenoszenia dostarczonych danych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany.
 11. Jeżeli uważacie Państwo, że dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, możecie wnieść skargę do organu nadzorczego (Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, Warszawa). Jeśli potrzebujecie Państwo dodatkowych informacji związanych z ochroną danych osobowych lub chcecie skorzystać z przysługujących praw, skontaktujcie się z nami listownie na adres korespondencyjny.
 12. Dokładamy wszelkich starań, aby chronić przed nieuprawnionym dostępem, nieautoryzowaną modyfikacją, ujawnieniem oraz zniszczeniem informacji znajdujących się w naszym posiadaniu. W szczególności:
 • Kontrolujemy metody gromadzenia, przechowywania i przetwarzania informacji, w tym fizyczne środki bezpieczeństwa, aby chronić przed nieuprawnionym dostępem do systemu.
 • Dostępu do danych osobowych udzielamy jedynie tym pracownikom, kontrahentom oraz przedstawicielom, którzy muszą mieć do nich dostęp. Ponadto na mocy umowy są oni zobowiązani do zachowania ścisłej poufności, do umożliwienia nam kontroli i sprawdzenia jak wywiązują się z powierzonych obowiązków, a w przypadku niewypełnienia tych zobowiązań mogą ponieść konsekwencje.
 1. Będziemy przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów i regulacji dotyczących ochrony danych i będziemy współpracować z organami zajmującymi się ochroną danych oraz uprawnionymi do tego organami ścigania. W przypadku braku przepisów dotyczących ochrony danych, będziemy postępować zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami ochrony danych, zasadami współżycia społecznego jak i ustalonymi zwyczajami.
 2. Dokładny sposób ochrony danych osobowych został zawarty w polityce ochrony danych osobowych (ODO: polityka bezpieczeństwa, regulamin ochrony danych osobowych, instrukcja zarządzania systemem informatycznym) Z przyczyn bezpieczeństwa, ze względu na opisane w niej procedury, jest ona do wglądu jedynie dla organów kontroli państwowej.
 3. W razie pytań, odnośnie sposobu, w jaki postępowania z danymi osobowymi, zapraszamy do kontaktu za pomocą strony, z której użytkownik został przekierowany do niniejszej Polityki prywatności. Prośba o kontakt zostanie niezwłocznie przekazana do odpowiedniej powołanej do tego osoby.
 4. Użytkownik ma zawsze prawo powiadomić nas, jeśli:
 • nie chce w jakiejkolwiek formie już otrzymywać od nas informacji lub wiadomości;
 • pragnie otrzymać posiadaną przez nas kopię swoich danych osobowych;
 • poprawić, zaktualizować lub usunąć swoje dane osobowe znajdujące się w naszej ewidencji;
 • pragnie zgłosić naruszenia, nienależyte wykorzystanie bądź przetwarzanie swoich danych osobowych.
 1. Aby ułatwić nam odpowiedź bądź ustosunkowanie się do podanych informacji, prosimy o podanie imienia i nazwiska oraz dalej idących szczegółów.

 

 

 • 3 Zakres i cel zbierania danych osobowych

 

 1. Przetwarzamy niezbędne dane osobowe w celu realizacji usług oraz w celach księgowych i tylko takich tj. :
 • w celu złożenia zamówienia,
 • w celu zawarcia umowy, reklamacji oraz odstąpienia od umowy,
 • wystawienia faktury VAT lub innego paragonu.
 • monitorowania ruchu na naszych stronach internetowych;
 • zbieranie anonimowych statystyk, dla ustalenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszej strony internetowej;
 • ustalanie liczby anonimowych użytkowników naszych stron
 • kontrolowanie jak często pokazywana jest użytkownikom wybrana treść i jaka treść najczęściej;
 • kontrolowanie jak często użytkownicy wybierają daną usługę bądź z poziomu jakiej usługi następuje najczęściej kontakt;
 • badanie zapisów na newslettery i opcje kontaktu;
 • wykorzystanie systemu personalizowanych rekomendacji dla e-commerce;
 • wykorzystanie narzędzia do komunikacji zarówno mailowej jak i w następstwie czego telefonicznej;
 • integracja z portalem społecznościom;
 • ewentualne płatności internetowe.

 

 1. Zbieramy, przetwarzamy i przechowujemy następujące dane użytkowników:
 • imię i nazwisko,
 • adres zamieszkania,
 • adres do doręczeń (jeśli jest inny niż adres zamieszkania),
 • numer identyfikacji podatkowej (NIP),
 • adres poczty elektronicznej (e-mail),
 • numer telefonu (komórkowy, stacjonarny),
 • datę urodzenia,
 • PESEL,
 • informacje o używanej przeglądarce internetowej,
 • inne dobrowolnie przekazane nam dane osobowe.

 

 1. Podanie powyższych danych przez jest całkowicie dobrowolne ale także i niezbędne do pełnej realizacji usług.
 2. Cel gromadzenia i przetwarzania lub wykorzystania przez nas danych:
 • marketing bezpośredni, cele archiwalne kampanii reklamowych;
 • realizacja obowiązków nałożonych przepisami prawa poprzez zbieranie informacji o niepożądanych działaniach;
 1. Możemy przesyłać dane osobowe do serwerów znajdujących się poza krajem zamieszkania użytkownika lub do podmiotów powiązanych, stron trzecich z siedzibą w innych krajach w tym krajach z obszaru EOG (Europejski Obszar Gospodarczy, EOG ang. European Economic Area, EEA – strefa wolnego handlu i Wspólny Rynek, obejmujące państwa Unii Europejskiej i Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu EFTA) w celu przetwarzania danych osobowych przez takie podmioty w naszym imieniu zgodnie z postanowieniami niniejszej Polityki prywatności oraz obowiązującymi przepisami prawa, zwyczajami jak i regulacjami dotyczącymi ochrony danych.
 2. Twoje dane osobowe przechowujemy nie dłużej niż są one potrzebne dla właściwej jakości obsługi i w zależności od trybu i celu ich pozyskania przechowujemy je na czas jej trwania oraz po jej zakończeniu w celach:
 • realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa, przepisów podatkowych i rachunkowych;
 • zapobiegania nadużyciom lub przestępstwom;
 • statystycznych i archiwizacyjnych.
 • Działania marketingowe – na czas trwania umowy, udzielenia odrębnej zgody na przetwarzanie takich danych – do czasu zakończenia działań związanych z obsługą transakcji, wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec takiego przetwarzania lub wycofania zgody.
 • Działania okołosprzedażowe i promocyjne – np. konkursy, akcje promocyjne – na czas trwania i rozliczenia takich akcji.
 • Działalność operacyjna - do czasu przedawnienia obowiązków nałożonych przez Rozporządzenie RODO oraz odpowiednie przepisy krajowe, celem wykazania rzetelności w przetwarzaniu danych osobowych
 • dochodzenia Wszelkich roszczeń związanych ze zrealizowaną umową;
 1. Mając na uwadze okoliczności, że w wielu krajach, do których są przesyłane niniejsze dane osobowe nie obowiązuje taki sam poziom ochrony prawnej danych osobowych, jaki obowiązuje w kraju użytkownika. Do danych osobowych użytkownika przechowywanych w innym kraju dostęp zgodnie z prawem tam obowiązującym, dostęp mogą uzyskać na przykład: sądy, organy odpowiedzialne za egzekwowanie prawa i bezpieczeństwo narodowe, zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym kraju. Z zastrzeżeniem zgodnych z prawem próśb o ujawnienie danych, zobowiązujemy się wymagać od podmiotów przetwarzających dane osobowe poza krajem użytkownika podjęcia działań w celu ochrony danych w adekwatny sposób do regulacji ich prawa krajowego.

 

 

 • 4 Polityka „Cookies”

 

 1. Zbieramy w sposób automatyczny informacje zawarte w plikach cookies w celu gromadzenia danych Użytkownika. Plik Cookies to mały fragment tekstu, który jest wysyłany do przeglądarki Użytkownika i który przeglądarka wysyła z powrotem przy następnych wejściach na witrynę. Używane są głównie do utrzymywania sesji poprzez wygenerowanie i odesłanie tymczasowego identyfikatora po logowaniu. Wykorzystujemy pliki Cookies „sesyjne” przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu jego wylogowania, wyłączenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej oraz pliki Cookies „stałe” przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików Cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 2. Pliki Cookies dostosowują i optymalizują stronę i jej ofertę dla potrzeb Użytkowników poprzez takie działania jak tworzenie statystyk odsłon oraz zapewnienie bezpieczeństwa. Pliki Cookies niezbędne są również do utrzymania sesji po opuszczeniu strony internetowej.
 3. Administrator przetwarza dane zawarte w plikach Cookies za każdym razem gdy strona jest odwiedzana przez odwiedzających w następujących celach:
 • optymalizacji korzystania ze strony;
 • identyfikacji Usługobiorców jako w danej chwili zalogowanych;
 • przystosowania, grafiki, opcji wyboru oraz wszelkiej innej zawartości strony do indywidualnych preferencji Usługobiorcy;
 • zapamiętywania uzupełnianych w sposób automatyczny i manualny, zamieszczanych danych z Formularzy Zamówienia lub podanych przez odwiedzającego danych logowania;
 • gromadzenia i analizowania anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze strony w panelu administracyjnym oraz google analytics
 • tworzenia list remarketingowych na podstawie informacji o preferencjach, zachowaniu, sposobie korzystania zainteresowaniach ze Strony oraz zbierania danych demograficznych, a następnie udostępnianie tych list w AdWords oraz Facebook Ads.
 • tworzenia segmentów danych na podstawie informacji demograficznych, zainteresowań, upodobań w wyborze oglądanych produktów/usług.
 • wykorzystywania danych demograficznych i danych o zainteresowaniach w raportach Analytics.

 

 1. Użytkownik w każdej chwili za pomocą swojej przeglądarki internetowej może całkowicie zablokować i skasować gromadzenie plików Cookies.
 2. Zablokowanie przez Użytkownika możliwości gromadzenia plików Cookies na jego urządzeniu może utrudnić lub uniemożliwić korzystanie z niektórych funkcjonalności strony do czego Użytkownik jest w pełni uprawniony ale musi w takiej sytuacji mieć świadomość z ograniczeń funkcjonalności.
 3. Użytkownik, który nie chce wykorzystywania plików „cookies” w opisanym powyżej celu w każdej chwili może usunąć je ręcznie. Do zapoznania się ze szczegółową instrukcją postępowania należy odwiedzić stronę internetową producenta używanej przeglądarki internetowej z której aktualnie korzysta Użytkownik.
 4. Więcej informacji na temat Cookies dostępnych jest w menu pomocy każdej przeglądarki internetowej. Przykładowe przeglądarki internetowe obsługujące wspomniane pliki „Cookies”:

 

 • 5 Prawa i obowiązki

 

 1. Mamy prawo a w przypadkach prawem określonych także i ustawowy obowiązek do przekazania wybranych bądź wszystkich informacji dotyczących danych osobowych organom władzy publicznej bądź osobom trzecim, które zgłoszą takie żądanie udzielenia informacji na podstawie obowiązujących przepisów prawa polskiego.
 2. Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, które udostępnia, Użytkownik może te dane poprawiać, uzupełniać w każdym czasie, a także ma prawo do żądania aby je usunięto ze swoich baz danych bądź zaprzestano je przetwarzać, bez podawania jakiekolwiek przyczyny. W celu realizacji swoich praw Użytkownik może w każdym czasie przesłać stosowaną wiadomość na adres poczty elektronicznej bądź w inny sposób, który dostarczy/przekaże takie żądanie.
 3. Przetwarzanie danych osobowych osób fizycznych będących naszymi klientami opiera się na:
 • usprawiedliwionym interesie jako administratora danych (np. w zakresie tworzenia bazy danych, czynności analitycznych i profilujących, w tym czynności dot. analizy korzystania z produktów, marketingu bezpośredniego produktów własnych, zabezpieczeniu dokumentacji na potrzeby obrony przed ewentualnymi roszczeniami lub na potrzeby dochodzenia roszczeń)
 • zgody (w tym w szczególności zgody na e-mail marketing lub telemarketing)
 • wykonania zawartej umowy
 • obowiązków wynikających z prawa (np. prawa podatkowego lub przepisów o rachunkowości).
 1. Przetwarzanie danych osobowych osób fizycznych będących potencjalnymi klientami opiera się na:
 • usprawiedliwionym interesie administratora danych (np. w zakresie tworzenia bazy danych, marketingu bezpośrednim produktów własnych)
 • zgody (w tym w szczególności zgody na e-mail marketing lub telemarketing)
 1. Żądanie ze strony Użytkownika usunięcia danych osobowych lub zaprzestania ich przetwarzania przez może skutkować całkowitym brakiem możliwości realizacji usług przez bądź ich poważnym ograniczeniem.
 2. Szczególną wagę przykładamy do kwestii profilowania i wskazujemy, że:
 • na potrzeby profilowania przetwarzamy z reguły dane, które uprzednio podlegały szyfrowaniu ssl;
 • wykorzystujemy do tego typowe dane: adres e-mail i IP lub cookies
 • profilujemy w celu analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań osób korzystających z naszych Serwisów lub produktów lub usług i dopasowywania treści znajdujących się w naszych Serwisach lub produktach do tych preferencji
 • profilujemy w celach marketingowych, tj. dopasowania oferty marketingowej do ww. preferencji.
 1. Zobowiązujemy się postępować zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i zasadami współżycia społecznego.
 2. Informacja o pozasądowym rozpatrywaniu sporów konsumenckich. Podmiotem uprawnionym w rozumieniu ustawy o pozasądowym rozpatrywaniu sporów konsumenckich jest Rzecznik Finansowy, którego adres strony internetowej jest następujący: www.rf.gov.pl.

 

 

 • 6 Podstawowe zasady bezpieczeństwa

 

 1. Każdy użytkownik powinien dbać o swoje własne bezpieczeństwo danych oraz o bezpieczeństwo swoich urządzeń, które służą dostępowi do sieci Internet. Takie urządzenie powinno bezwzględnie posiadać program antywirusowy z aktualną regularnie uzupełnianą bazą definicji, typów i rodzajów wirusów, bezpieczną wersję przeglądarki internetowej z której korzysta oraz włączoną zaporę sieciową. Użytkownik powinien sprawdzać, czy system operacyjny i programy zainstalowane na nim posiadają najnowsze i kompatybilne aktualizacje, ponieważ w atakach wykorzystywane są błędy wykryte w zainstalowanym oprogramowaniu.
 2. Dane dostępowe do usług oferowanych w sieci Internet to – np. loginy, hasła, PIN, certyfikaty elektroniczne itp., – powinny być zabezpieczone w miejscu niedostępnym dla innych i niemożliwym do włamania z poziomu sieci internetowej. Nie należy ich ujawniać lub przechowywać na urządzeniu w formie, która umożliwia nieautoryzowany dostęp i odczyt przez osoby do tego nieuprawnione.

 

 1. Ostrożność podczas otwierania dziwnych załączników lub klikania odnośników w wiadomościach mailowych, których się nie spodziewaliśmy np. od nieznanych nadawców, bądź z folderu spam.
 2. Zaleca się uruchomienie w przeglądarce internetowej filtrów antyphishingowych czyli narzędzi, które sprawdzają, czy wyświetlona strona internetowa jest autentyczna i nie służy wyłudzaniu informacji, np. poprzez podszywanie się pod osobę lub instytucję.
 3. Pliki powinny być pobierane tylko i wyłącznie z zaufanych miejsc, serwisów i stron. Nie zalecamy instalowania oprogramowania z niezweryfikowanych źródeł zwłaszcza od nieznanych wydawców o niesprawdzonej opinii. Dotyczy to również urządzeń przenośnych, np. smartfonów, tabletów.
 4. Podczas używania domowej sieci bezprzewodowej Wi-Fi należy ustalić takie hasło aby było bezpieczne i trudne do złamania, nie powinno być nim żaden wzór i ciąg znaków który jest łatwy do odgadnięcia (np. nazwa ulicy, imię gospodarza, data urodzin itp.). Rekomenduje się także korzystanie najwyższych możliwych standardów szyfrowania sieci bezprzewodowych Wi-Fi, które są możliwe do uruchomienia na posiadanym sprzęcie np. WPA2. 

 

 

 • 7 Korzystanie z wtyczek Social Media

 

 1. Wtyczki tak zwane plug-ins portali społecznościowych facebook.com i Twitter oraz innych, mogą znajdować się na naszych stronach. Związane z nimi usługi dostarczane są odpowiednio przez firmy Facebook Inc. i Twitter Inc.
 2. Facebook obsługiwany jest przez Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA Facebook. Aby zobaczyć wtyczki Facebook przejdź do: https://developers.facebook.com/docs/plugins
 3. Twitter obsługiwany jest Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA. Aby zobaczyć wtyczki Twittera przejdź do: https://dev.twitter.com/web/tweet-button
 4. Wtyczka przekazuje jej dostawcy jedynie informację o tym, do których z naszych stron internetowych miałeś dostęp i w jakim czasie. Jeśli podczas oglądania naszej strony bądź przebywania na niej, użytkownik jest zalogowany do swojego konta znajdującego się np. na Facebooku lub Twitterze, dostawca jest w stanie łączyć Twoje zainteresowania, preferencję informacyjne, oraz inne dane, pozyskane np. poprzez kliknięcie przycisku Lubię to czy pozostawienie komentarza, bądź wpisanie nazwy profilu w wyszukiwanych. Taka informacja również zostanie przekazana przez przeglądarkę bezpośrednio do dostawcy.
 5. Więcej bardziej szczegółowych informacji na temat gromadzenia i wykorzystywania danych przez Facebook lub Twitter i na temat ochrony prywatności można znaleźć na poniższych stronach:
 • Ochrona danych/porady dot. prywatności wydane przez Facebook: http://www.facebook.com/policy.php
 • Ochrona danych/porady dot. prywatności wydane przez Twitter: https://twitter.com/privacy
 1. Aby uniknąć odnotowania wizyty na wybranym koncie użytkownika przez Facebook lub Twitter na naszej stronie internetowej musisz wylogować się ze swojego konta przed rozpoczęciem przeglądania naszych stron internetowych.

 

 

Nota o prawach autorskich do Regulaminu


Właścicielem wszystkich materialnych praw autorskich do wzorca niniejszej polityki jest Kancelaria Prawna LEGATO, która udzieliła niewyłącznego i niezbywalnego prawa do wykorzystywania tego dokumentu do celów związanych z własną działalnością handlową w Internecie oraz rozciąga ochronę prawną na w/w dokument na czas trwania umowy. Kopiowanie oraz rozpowszechnianie wzorca niniejszego dokumentu bez zgody Kancelarii Prawnej LEGATO jest zabronione i może podlegać odpowiedzialności zarówno karnej jak i cywilnej. Sprzedawcy internetowi mogą dowiedzieć się więcej o możliwości korzystania z wzorca polityki prywatności i cookies na stronie http://www.kancelaria-legato.pl

 

 REGULAMIN OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH:

Wstęp

Niniejszy Regulamin pomaga w ujednoliceniu i wdrożeniu najistotniejszych zapisów zawartych w dokumentacji ochrony danych osobowych, a które są jednocześnie wymagane prawem. Obowiązuje on pracowników etatowych oraz współpracowników, posiadających ważne upoważnienia do przetwarzania danych osobowych nadane przez administratora danych. Regulamin został utworzony w związku z wymaganiami zawartymi w ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, 1669, z 2019 r. poz. 730.), oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. z 2004 r. Nr 100, poz. 1024) w związku z art. 68 i 69 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U.2013, poz. 885).

 

1. Nadawanie upoważnień i uprawnień

 1. Administrator danych pełniący równocześnie funkcję administratora systemu informatycznego nadaje wszelkie upoważnienia dostępu do systemu.
 2. Każdy zanim zostanie uprawniony do przetwarzania danych osobowych musi:

a)  zapoznać się z niniejszym Regulaminem,

b) odbyć niezbędne szkolenie,

c)  podpisać oświadczenie o poufności i być świadomym obowiązków z tym związanych.

3. Upoważnienie nadawane jest do przetwarzania danych osobowych w wersji papierowej w następujących celach:

 • Przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z działalnością administratora danych jest zgodne z prawem w sytuacji, gdy dane te zostały uzyskane od osoby której dotyczą i dopuszczalne wtedy, gdy jest to niezbędne dla realizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa.
 • W sytuacji, gdy dane osobowe nie zostały uzyskane od osoby której dotyczą, ich przetwarzanie jest zgodne z prawem, gdy przepis szczególny tak stanowi.
 • Ocena niezbędności przetwarzania danych osobowych do wypełnienia usprawiedliwionych celów administratora danych powinna być dokonywana indywidualnie w każdej sytuacji.
 • Przetwarzanie danych w celu innym niż ten, dla którego zostały zebrane, jest dopuszczalne jeżeli nie narusza praw i wolności osoby której dane dotyczą oraz następuje w celu realizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa.

 

 1. W przypadku gdy upoważnienie udzielane jest do zbioru w systemie informatycznym, administrator tego systemu nadaje osobie indywidualny i unikalny identyfikator w systemie.
 2. W przypadku odebrania upoważnienia do przetwarzania danych osobowych z jakiejkolwiek przyczyny, uprawnienia przydzielone w systemie informatycznym danej osoby są blokowane.
 3. Administrator systemu odpowiada osobiście za rejestrowanie przydzielonych uprawnień w systemie informatycznym i zobowiązany jest do pilnowania i nadzorowania ich zgodności ze stanem rzeczywistym.

7. Należy mieć świadomość, że każdy, kto ma dostęp do pomieszczenia, w którym zainstalowano sprzęt systemu informatycznego może spowodować jego uszkodzenie lub może mieć dostęp do informacji wyświetlanych na monitorze lub wydruków. Zagrożenia w stosunku do systemu mogą pochodzić również od każdej innej osoby np. personelu pomocniczego, technicznego, konsultanta itp., posiadającej wystarczające umiejętności i wiedzę, aby uzyskać dostęp do sieci.

8. Pomieszczenia, w których znajdują się stanowiska komputerowe są: a) zamknięte, jeśli nikt w nich nie przebywa; b) wyposażone w sejfy lub inne pojemniki umożliwiające przechowywanie dokumentów. Instalacja urządzeń systemu i sieci teleinformatycznej odbywa się za wiedzą i pod kontrolą Administratora bezpieczeństwa informacji, który jest również odpowiedzialny za warunki wprowadzania do użycia, przechowywania, eksploatacji oraz wycofywania z użycia każdego urządzenia.

2. Polityka haseł

 1. Hasło dostępu do systemu informatycznego składa się z co najmniej 8 znaków (dużych i małych liter oraz z cyfr lub znaków specjalnych).
 2. Zmiana hasła dostępowego do systemu informatycznego następuje nie rzadziej niż co 30 dni oraz niezwłocznie w przypadku podejrzenia, że hasło mogło zostać ujawnione.

3. Użytkownik systemu w trakcie pracy w aplikacji jeśli zajdzie taka potrzeba może zmienić swoje hasło.

 1. Zmiana hasła dokonywana jest przez użytkownika automatycznie.
 2. Hasła nie mogą być powszechnie używanymi słowami, w szczególności nie należy jako haseł wykorzystywać: dat, imion, nazwisk, inicjałów, numerów rejestracyjnych samochodów, numerów telefonów.
 3. Użytkownik zobowiązuje się do zachowania hasła w poufności, nawet po utracie przez nie ważności, w szczególności zabronione jest zapisywanie haseł w sposób jawny w miejscach nieprzeznaczonych do tego oraz przekazywanie ich innym osobom.

3. Użytkowanie systemu informatycznego

 1. Sprzęt informatyczny składa się z komputerów stacjonarnych, sieciowego sprzętu drukującego oraz stacji serwerowych.

2. Użytkownik systemu wykonuje wszelkie prace niezbędne do efektywnej oraz bezpiecznej pracy na stanowisku pracy /również z wykorzystaniem stacji roboczej/. Jest zobowiązany do utrzymania niezbędnych warunków bezpieczeństwa w szczególności do przestrzegania procedur dostępu do systemu i ochrony danych osobowych. Osoba korzystająca z systemu informatycznego:

a)  ma obowiązek używania sprzętu w sposób: zgodny z jego przeznaczeniem, w sposób zgodny z załączoną do niego instrukcją obsługi oraz do ochrony sprzętu przed zniszczeniem, utratą lub uszkodzeniem,

b) jest zobowiązana do niezwłocznego informowania administratora tego systemu o każdej sytuacji zniszczenia, utraty lub uszkodzenia powierzonego sprzętu,

c)  nie może instalować i korzystać samowolnie z żadnego oprogramowania w systemie informatycznym, którego nie zaaprobował wcześniej ASI, ani próbować złamać lub uzyskać uprawnień administracyjnych w tym systemie, zabrania się również zgrywania na dysk twardy komputera oraz uruchamiania jakichkolwiek programów nielegalnych oraz plików pobranych z niewiadomego źródła (nielegalne źródło pochodzenia). Pliki takie powinny być ściągane tylko za każdorazową zgodą Administratora Danych Osobowych i tylko w uzasadnionych przypadkach, pod warunkiem, że nie doprowadzi to do złamania prawa.

d) nie może samowolnie ingerować, przenosić, otwierać (demontować) sprzętu, instalować dodatkowych urządzeń (np. twardych dysków, pamięci) lub podłączać jakichkolwiek niezatwierdzonych urządzeń do systemu informatycznego (w tym prywatnych urządzeń, nawet jedynie w celu ładowania baterii tych urządzeń).

 

3. Polityka antywirusowa W zakresie ochrony antywirusowej wprowadza się następujące  zalecenia: a) nie należy używać oprogramowania na stacji roboczej innego niż zaleca administrator systemu; b) nie wolno instalować oprogramowania typu freeware czy shareware; c) regularnie uaktualniać bazę wirusów zainstalowanego oprogramowania antywirusowego; d) przed użyciem nośnika danych sprawdzić czy nie jest zainfekowany wirusem komputerowym.

 

4. Polityka czystego ekranu

 1. Polityka czystego ekranu, tj. podjęcie wszelkich działań aby osoby nieupoważnione nie miały wglądu w treści wyświetlane na monitorach ekranowych lub ekranach komputerów przenośnych na których są przechowywane dane Klientów.
 2. Osoba uprawniona do korzystania z systemu informatycznego przy każdym odejściu od stanowiska pracy jest zobowiązana do manualnego uruchamiania wygaszacza ekranu chronionego hasłem również w sytuacji gdy pozostawia system informatyczny bez nadzoru nawet na chwilę.
 3. Zrzutów ekranów z systemu informatycznego gdzie są wyświetlane dane, jak i wysyłanie takich informacji poza organizację bez zgody administratora tego systemu jest zabronione.
 4. Każdy kto jest uprawniony do korzystania z systemu informatycznego jest zobowiązany do:

a)  ustawiania monitorów i ekranów komputerów przenośnych w taki sposób, by nie można było podejrzeć wyświetlanych na nich treści zarówno względem okien jak i drzwi wejściowych do pomieszczeń w których się znajdują,

b) zapewnienia w sytuacji uruchamiania komputerów przenośnych poza obszarem przetwarzania np. lotniska, dworce, sale konferencyjne i w każdym innym miejscu publicznym, dyskrecji i ochrony wyświetlanych tam danych,

c)  nadzorowania osób nieupoważnionych pozostających w obszarze przetwarzania danych.

5. Polityka czystego biurka i czystego druku

 1. Polityka czystego biurka, tj. dbanie aby po zakończonej pracy wszelkie dokumenty na których znajdują się dane osób znajdowały się poza zasięgiem nieuprawnianego wzroku i dłoni.
 2. Jeżeli pomieszczenie jest zaopatrzone w meble bądź szafkę zamykaną na klucz, to należy zamykać szafy przed zakończeniem pracy, wcześniej umieszczając w nich wszystkie wrażliwe dane i dokumenty, a klucze umieszczać w bezpiecznym miejscu aby osoby nieuprawnione nie miały do nich dostępu.
 3. Każdy kto ostatni upuszcza miejsce przetwarzania danych powinien sprawdzić, czy wszystkie okna są zamknięte oraz czy wszelkie inne zabezpieczenia są uruchomione np. system alarmowy. Należy go uzbroić, drzwi należy zamknąć oraz uruchomić wszelkie inne systemy bezpieczeństwa.
 4. Zabrania się pozostawiania dokumentów i wydruków zawierających dane osobowe w miejscach gdzie znajdują się urządzenia typu drukarki, kserokopiarki, skanery, bez nadzoru. Wszelkie dokumenty błędnie wydrukowane lub które przeznaczone są do wyrzucenia, należy niezwłocznie niszczyć z wykorzystaniem niszczarek lub pojemników do utylizacji dokumentacji poufnej.
 5. Jeśli jest to konieczne i dochodzi do sytuacji przewozu dokumentów w wersji papierowej danych osobowych poza obszar ich przetwarzania, musi odbywać się to w sposób zapewniający ich poufność, tj. dokumenty muszą być zakryte i zabezpieczone przed przypadkową utratą i wglądem dla osób do tego nieuprawnionych.

6. Udostępnianie danych osobowych

 1. Osoba przetwarzająca dane osobowe, gdy przekazuje dane drogą telefoniczną musi mieć pewność co do tożsamości swojego rozmówcy, w razie wątpliwości co do tożsamości należy zawiadomić administratora o problemie w ustaleniu tożsamości rozmówcy. Jeżeli ustne przekazanie danych nie gwarantuje poufności, należy skorzystać z udostępnienia w wersji pisemnej (do wglądu).
 2. Dane osobowe można udostępnić tylko osobie, której dane dotyczą, lub innej osobie za jej zgodą przechowywaną w celach dowodowych przy zachowaniu procedury przewidzianej w punkcie powyższym.
 3. Udostępniając dane osobowe poza siedzibą, gdzie nie mogą one być należycie chronione (np. w miejscach publicznie dostępnych), należy zagwarantować maksymalną poufność tych danych.
 4. Ryzyko ujawnienia osobom nieuprawnionym danych osobowych lub innych informacji o stosowanych zabezpieczeniach należy niwelować przez podejmowanie różnych adekwatnych do tego celu środków. Sytuacje ryzykowne to takie jak:

a)  żądanie danych o zastosowanych zabezpieczeniach przez osoby podszywające się (kradzież tożsamości),

b) żądanie udostępnienia informacji o poprzednio stosowanych hasłach dostępowych do systemów informatycznych (socjotechnika telefoniczna),

c)  wszelkie inne podejrzane żądania udostępnienia niejawnych informacji, w szczególności drogą telefoniczną.

7. Korzystanie z dostępu do Internetu

 1. Każdy kto przetwarza dane jest zobowiązany do korzystania z Internetu tylko w celu niezbędnym dla realizacji funkcji, które powierza mu administrator. Jest kategoryczny zakaz odwiedzania podczas pracy stron internetowych w celach prywatnych.
 2. Przy korzystaniu z Internetu osoby przetwarzające dane mają obowiązek przestrzegać prawa, a zwłaszcza przestrzegać własności przemysłowej i praw autorskich.
 3. Osoby przetwarzające dane mają kategoryczny zakaz korzystać z Internetu w celu przeglądania treści o charakterze niezwiązanym z ich funkcją, pracą a zwłaszcza o treści obraźliwej, niemoralnej lub niestosownej wobec powszechnie obowiązujących zasad postępowania, a także grać w gry komputerowe w Internecie lub w systemie informatycznym, oglądać filmy, lub korzystać z innej szeroko pojętej rozrywki.
 4. W zakresie dozwolonym przepisami prawa administrator danych zastrzega sobie prawo do wglądu i kontrolowania sposobu korzystania przez osoby przetwarzające dane z Internetu, pod kątem wyżej opisanych zasad.

8. Korzystanie z poczty elektronicznej

 1. Poczta elektroniczna jest przeznaczona i może być wykorzystywana wyłącznie do wykonywania obowiązków na zajmowanym stanowisku, każde inne wykorzystanie jest niedozwolone i może być przyczyną do pociągnięcia do odpowiedzialności.
 2. Przy korzystaniu z poczty elektronicznej osoby przetwarzające dane mają obowiązek przestrzegać prawa własności przemysłowej i prawa autorskiego.
 3. Osoby przetwarzające dane powinny zachować szczególną uwagę, by przez nieuwagę nie wysłać za pośrednictwem Internetu, w tym przy użyciu prywatnej elektronicznej skrzynki pocztowej wiadomości zawierających informacji określanych jako poufne osobom nieuprawnionym, dotyczące np. administratora danych, jego pracowników, klientów, dostawców lub kontrahentów.
 4. Osoby przetwarzające dane powinny wykazać szczególną rozwagę i nie powinny otwierać wiadomości przesłanych drogą elektroniczną od nieznanych sobie nadawców, gdy tytuł nie sugeruje związku z wypełnianymi przez nie obowiązkami na zajmowanym stanowisku powinny takie wiadomości zgłosić administratorowi i wykasować ze swojej skrzynki pocztowej.
 5. W przypadku przesyłania plików drogą elektroniczną, zawierających dane osobowe do podmiotów zewnętrznych, które są do tego uprawnione, osoba przetwarzająca dane zobowiązana jest do ich spakowania i opatrzenia hasłem. Hasło należy przesłać odrębnym środkiem komunikacji tak aby w razie błędnego wysłania bądź nieautoryzowanego przejęcia nie doszło do ryzyka otwarcia pliku z danymi.

9. Elektroniczne nośniki danych

 1. Elektroniczne nośniki danych to np. wymienne twarde dyski, pen-drive, płyty CD, DVD, pamięci typu Flash.
 2. Osoby przetwarzające dane nie mogą wynosić poza obszar przetwarzania wymiennych elektronicznych nośników zarówno prywatnych jak i udostępnionych w przypadku przegrania na nie informacji z danymi osobowymi bez zgody administratora danych i bez jego wiedzy w każdorazowym przypadku.
 3. W przypadku uszkodzenia, zużycia lub zaprzestania korzystania z danego nośnika zawierającego dane osobowe należy fizycznie go zniszczyć przez spalenie lub rozdrobnienie tak aby zawarte na nich informacje nie mogły być ponownie odczytane bądź wykorzystane.

10. Instrukcja alarmowa

 1. Osoba przetwarzająca dane zobowiązana jest do powiadomienia administratora danych w przypadku stwierdzenia lub podejrzenia naruszenia ochrony danych osobowych.
 2. Administrator systemów informatycznych po stwierdzeniu naruszenia systemu informatycznego ma obowiązek, zabezpieczyć ślady pozwalające na określenie przyczyn naruszenia systemu informatycznego, przeanalizować i określić skutki naruszenia systemu informatycznego, określić czynniki, które spowodowały naruszenie systemu informatycznego, dokonać niezbędnych korekt w systemie informatycznym polegających na zabezpieczeniu systemu przed ponownym jego naruszeniem. Administrator podejmuje podobne środki w sytuacji gdy stwierdzi, że:

a)  ślady na drzwiach, oknach i szafach wskazują na próbę włamania,

b) dokumentacja z danymi jest niszczona bez użycia niszczarki bądź nie niszczona wcale,

c)  drzwi do pomieszczeń, szaf, gdzie przechowywane są dane osobowe, pozostają otwarte,

d) ustawienie monitorów nie zapewnia bezpieczeństwa przed wglądem osób nieupoważnionych,

e)  ma miejsce nieautoryzowane kopiowanie i wynoszenie danych osobowych w wersji bądź to papierowej i/lub elektronicznej poza obszar przetwarzania bez zgody i poinformowania admina,

f)  występują telefoniczne próby wyłudzenia danych osobowych bądź haseł dostępowych,

g) nastąpiła kradzież komputerów lub elektronicznych nośników danych,

h) pojawia się zagrożenie notyfikowane przez program antywirusowy,

 • hasła do systemów nie są należycie zabezpieczone bądź przechowywane są w pobliżu komputera.

11. Postępowanie dyscyplinarne

 1. Wszelkie przypadki nieuzasadnionego niedopełnienia wytycznych co do ochrony danych wynikających z niniejszego Regulaminu mogą zostać potraktowane jako ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych lub zobowiązań umownych, które nakładają na dana osobę przymus określonego zachowania się w danej sytuacji. Wobec osoby, która w przypadku naruszenia zabezpieczeń systemu informatycznego lub uzasadnionego podejrzenia takiego naruszenia nie podjęła działania określonego w niniejszym Regulaminie, a w szczególności nie powiadomiła odpowiedniej osoby zgodnie z określonymi zasadami, można wszcząć postępowanie dyscyplinarne co nie wyklucza pociągnięcia jej co do odpowiedzialności na podstawie odpowiednich przepisów prawa, za powstałą szkodę bądź ryzyko jej powstania.
 2. Kara dyscyplinarna gdy zostanie zastosowana wobec osoby uchylającej się od powiadomienia administratora o niebezpieczeństwie, nie wyklucza pociągnięcia jej do dodatkowej odpowiedzialności karnej zgodnie w ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, 1669, z 2019 r. poz. 730.), oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz możliwości wniesienia wobec niej sprawy z powództwa cywilnego o zrekompensowanie poniesionych strat.

 

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA
SYSTEMEM INFORMATYCZNYM PRZETWARZAJĄCYM DANE OSOBOWE:

Wstęp

Mając na uwadze konstytucyjne prawa każdego obywatela Rzeczypospolitej Polskiej    KONSTYTUCJA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ (ART. 47, 51):

(art. 47.)

Każdy ma prawo do ochrony życia prywatnego, rodzinnego, czci i dobrego imienia oraz do decydowania o swoim życiu osobistym.


(art. 51.)

 1. Nikt nie może być obowiązany inaczej niż na podstawie ustawy do ujawniania informacji dotyczących jego osoby.
 2. Władze publiczne nie mogą pozyskiwać, gromadzić i udostępniać innych informacji o obywatelach niż niezbędne w demokratycznym państwie prawnym.
 3. Każdy ma prawo dostępu do dotyczących go urzędowych dokumentów i zbiorów danych. Ograniczenie tego prawa może określić ustawa.
 4. Każdy ma prawo do żądania sprostowania oraz usunięcia informacji nieprawdziwych, niepełnych lub zebranych w sposób sprzeczny z ustawą.
 5. Zasady i tryb gromadzenia oraz udostępniania informacji określa ustawa.

 

Zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, 1669, z 2019 r. poz. 730.), oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE., administrator danych osobowych zobowiązany jest do zapewnienia ochrony przetwarzanych danych osobowych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. Jakość zapewnianej ochrony powinna być odpowiednia do zagrożeń oraz kategorii danych nią objętych. Ponadto administrator danych zobowiązany jest zapewnić kontrolę nad tym, jakie dane osobowe, kiedy i przez kogo zostały do zbioru wprowadzone oraz komu są przekazywane. Biorąc pod uwagę te konstytucyjne i ustawowe obowiązki ustanawiamy niniejszą Instrukcję zarządzania systemem informatycznym.

 

Rozdział 1
Postanowienia ogólne

 • 1. Ilekroć w Instrukcji jest mowa o:

1) ustawie – rozumie się przez to ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, 1669, z 2019 r. poz. 730.)

8) administratorze danych –  rozumie się przez to organ, jednostkę organizacyjną, podmiot lub osobę, decydujące o celach i środkach przetwarzania danych osobowych;

9) administratorze systemu – /ASI/– rozumie się przez to osobę zarządzającą systemem informatycznym w którym przetwarzane są dane osobowe,

10) użytkowniku systemu – rozumie się przez to osobę upoważnioną przez administratora danych do przetwarzania danych osobowych, której nadano indywidualny identyfikator i przyznano hasło;

13) odbiorcy danych – rozumie się przez to każdego, komu udostępnia się dane osobowe, z wyłączeniem osoby, której dane dotyczą, osoby upoważnionej do przetwarzania danych, przedstawiciela, organów państwowych lub organów samorządu terytorialnego, którym dane są udostępniane w związku z prowadzonym postępowaniem;

14) państwie trzecim – rozumie się przez to państwo nienależące do Europejskiego Obszaru Gospodarczego (ang. European Economic Area, EEA) – strefa wolnego handlu i Wspólny Rynek.

16) wykazie zbiorów – należy przez to rozumieć wykaz zbiorów danych osobowych wraz ze

...... wskazaniem programów zastosowanych do przetwarzania tych danych;

17) opisie struktury zbiorów – należy przez to rozumieć opis struktury zbiorów danych wskazujący zawartość poszczególnych pól informacyjnych i powiązania między nimi;

18) opis struktury zbiorów – danych wskazujący zawartość poszczególnych pól informacyjnych i powiązania między nimi;

Rozdział 2
Procedura nadawania uprawnień do przetwarzania danych

 • 2. Uwzględniając kategorie przetwarzanych danych oraz występujące zagrożenia bezpieczeństwa przetwarzania tych danych osobowych w systemie informatycznym, mając na uwadze także wszystkie odpowiednie środki do realizacji postawionych sobie celów ochrony danych osobowych, zastosowano poziom bezpieczeństwa wysoki. Procedura opisuje zasady: przyznawania, modyfikacji i usuwania uprawnień użytkownika do przetwarzania zbiorów w systemie informatycznym lub w wersji papierowej.
 • 3. Osobą odpowiedzialną za nadawanie i cofanie bądź zmianę uprawnień w systemie informatycznym jest administrator danych. Przyznanie, anulowanie bądź zmiana upoważnienia do przetwarzania danych osobowych w systemie informatycznym lub w zbiorze papierowym wraz z uprawnieniami do przetwarzania tych danych realizowana jest na pisemne zlecenie Administratora Danych Osobowych.
 • 4. Procedura nadawania, modyfikowania i odbierania uprawnień przez administratora bezpieczeństwa danych użytkownikowi w systemie informatycznym obejmuje w kolejności następujące zadania:
 • zapoznanie osoby uprawnionej przed przystąpieniem do zadań z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych w regulacjach prawnych oraz z procedurami bezpieczeństwa systemu informatycznego określonego niniejszą instrukcją;

 

 • sprawdzenia czy dana osoba odbyła szkolenie z zakresu przestrzegania zasad bezpieczeństwa danych osobowych i czy wiedza uzyskana z danego szkolenia jest aktualna;
 • sprawdzenia czy dana osoba podpisała oświadczenie o zachowaniu poufności co do danych, które będą jej powierzone i przestrzega wewnętrznej dokumentacji ochrony danych osobowych;
 • sprawdzenia czy dana osoba będzie przetwarzać dane osobowe w zakresie i celu określonym w polityce bezpieczeństwa i instrukcji zarządzania i ewentualnie w Regulaminie ODO;
 • zwrócenie się z wnioskiem do administratora systemu o przyznanie osobie uprawnionej, uprawnień w systemie informatycznym w niezbędnym zakresie do realizacji powierzonych jej funkcji;
 • modyfikacja i odbieranie uprawnień użytkownika w systemie informatycznym celem zagwarantowania najwyższych standardów ochrony danych osobowych.
 • 5. Procedurę rejestrowania uprawnień użytkownika w systemie informatycznym przeprowadza administrator tego systemu i obejmuje następujące działania:

1) przypisanie indywidualnego identyfikatora użytkownika w systemie informatycznym do konkretnej osoby wraz z datą przyznania i odebrania uprawnień, kontrola poprawności tych uprawnień;

2) przypisanie zakresu przydzielonych uprawnień w systemie informatycznym do konkretnego identyfikatora użytkownika. Identyfikator użytkownika po wyrejestrowaniu z systemu informatycznego nie może być przydzielany innej osobie, jest jednorazowy.

Rozdział 3
Stosowane metody i środki uwierzytelnienia oraz procedury związane
z ich zarządzaniem i użytkowaniem

 • 6. W zakresie uwierzytelniania użytkownika w systemie informatycznym zastosowano identyfikator i hasło. Dostęp do zbioru danych osobowych (do bazy danych i do programu) wymaga uwierzytelnienia z wykorzystaniem identyfikatora użytkownika oraz hasła. Ten podrozdział określa politykę haseł użytkownika przy dostępie do serwera lub sieci, jeśli dane osobowe (np. w Excelu, listy osób, dokumenty z danymi osobowymi) znajdują się bezpośrednio na serwerze lub na poszczególnych stacjach.
 • 7. Hasło zastosowane do uwierzytelnienia użytkownika w systemie informatycznym dla pełniejszej ochrony składa się z co najmniej 8 znaków, w tym musi zawierać co najmniej małe i duże litery oraz liczbę lub znak specjalny. Zastosowano mechanizm wymuszający okresową zmianę haseł dostępu do zbioru danych osobowych. Hasło jest zmieniane w cyklach nie dłuższych niż 30 dni. Administrator zobowiązany jest do prowadzenia metryk haseł użytkownika. Metryka hasła powinna zawierać: treść hasła, datę jego wprowadzenia do systemu, datę i powód awaryjnego udostępnienia hasła oraz być przechowywana przez okres 5 lat.
 • 8. Zmiana hasła odbywa się cyklicznie.
 • 9. Hasło zastosowane do uwierzytelnienia administratora systemu w systemie informatycznym składa się z co najmniej 10 znaków, w tym musi zawierać co najmniej dwie małe i duże litery oraz liczbę lub znak specjalny. Każdorazowe użycie konta administratora systemu jest odnotowywane w tym systemie w formie logów dostępowych. Hasło jest zmieniane w cyklach nie dłuższych niż 6 miesięcy. Administrator zobowiązany jest do prowadzenia metryk haseł administratora. Metryka hasła powinna zawierać: treść hasła, datę jego wprowadzenia do systemu, datę i powód awaryjnego udostępnienia hasła oraz być przechowywana przez okres 5 lat.
 • 10. Użytkownicy systemów informatycznych przed przystąpieniem do obowiązków są zapoznawani z zagrożeniami wynikającymi ze stosowania haseł o różnym poziomie skomplikowania/trudności jako formy ich uwierzytelniania w systemie informatycznym. W przypadku utraty uprawnień przez osobę administrującą systemem należy niezwłocznie zmienić hasła, do których miała dostęp.

Rozdział 4
Procedura rozpoczęcia, zawieszenia i zakończenia lub zmiany uprawnień pracy użytkowników systemu informatycznego

 • 11. Procedura opisuje szczegółowe zasady: przyznawania, modyfikacji i usuwania uprawnień użytkownika do przetwarzania zbiorów w systemie informatycznym lub w wersji papierowej. Celem procedury jest minimalizacja ryzyka nieuprawnionego dostępu do danych osobowych i utraty poufności przez osoby nieupoważnione. Przed rozpoczęciem pracy w systemie informatycznym uprawniony użytkownik weryfikuje bezpieczeństwo środowiska pracy pod względem treści wyświetlanych na ekranie i przebywanie w ich bezpośrednim sąsiedztwie osób nieupoważnionych.
 • 12. W każdym wypadku zawieszenia pracy lub przerwy w jej wykonywaniu przez pracownika, osobę uprawnioną, użytkownika w systemie informatycznym i odejściem od punktu systemu informatycznego w/w osoba zobowiązana jest wywołać blokowany hasłem wygaszacz ekranu lub wylogować się z systemu. Jeżeli tego nie uczyni – po upływie 5 minut system automatycznie aktywuje wygaszacz  tzw. Polityka czystego ekranu.
 • 13. Osoba uprawniona po zakończeniu pracy zobowiązana jest do zamykania systemu informatycznego poprzez wylogowanie się z niego, a następnie wyłączyć sprzęt komputerowy, zabezpieczyć stanowisko pracy, w szczególności wszelką dokumentację.

 

Rozdział 5
Procedury tworzenia kopii zapasowych zbiorów danych oraz programów
i narzędzi programowych służących do ich przetwarzania

 • 14. Kopie zapasowe danych są tworzone w cyklach: kopia całościowa raz na tydzień.
 • 15. Kopie powyższe są wykonywane metodą nadpisywania na nośniku danych innym niż ten na którym znajduje się baza danych oraz przechowywany jest w pomieszczeniu odrębnym niż zbiór danych głównych.
 • 16. W przypadku zużycia lub uszkodzenia elektronicznego nośnika zawierającego kopie zapasowe, należy ten uszkodzony nośnik zutylizować w sposób uniemożliwiający odczytanie danych na nim zawartych.

Rozdział 6
Sposób zabezpieczenia systemu informatycznego przed działalnością
oprogramowania, którego celem jest uzyskanie nieuprawnionego dostępu
do systemu informatycznego

 • 17. W systemie informatycznym zostało zainstalowane automatycznie aktualizujące się oprogramowanie antywirusowe.
 • 18. Na styku sieci wewnętrznej z siecią publiczną zastosowano zaporę ogniową: programową – zapora systemowa Microsoft Windows.
 • 19. Użytkownicy systemu niezwłocznie informują administratora systemu o zagrożeniach monitowanych przez oprogramowanie antywirusowe, np. w postaci ujawnionego podejrzanego oprogramowania, cudzej ingerencji w bazę danych.

Rozdział 7
Sposób odnotowania informacji o odbiorcach danych, którym dane osobowe zostały udostępnione, dacie i zakresie tego udostępnienia

 • 20. Administrator danych udostępnia dane odbiorcom danych samodzielnie tj. z pominięciem przyznawania dostępu odbiorcom danych do systemu informatycznego administratora danych.

Rozdział 8
Procedury wykonywania przeglądów i konserwacji systemów oraz nośników informacji służących do przetwarzania danych osobowych

 • 21. Administrator systemu informatycznego jest zobowiązany do okresowego przeglądania systemu informatycznego. Za terminowość przeprowadzenia przeglądów i konserwacji oraz ich prawidłowy przebieg odpowiada ASI. Działania te podejmowane są w celu określania ich poziomu sprawności, bezpieczeństwa i użyteczności, biorąc pod uwagę racjonalne wykorzystanie sprzętu oraz zapewnienie bezpieczeństwa danych przetwarzanych z jego wykorzystaniem.
 • 22. Administrator systemu przeprowadza w/w przegląd nie rzadziej niż raz na 5 lat. ASI odpowiada za regularną aktualizację oprogramowania, zgodnie z zaleceniami określonymi przez producentów oraz opinią rynkową co do bezpieczeństwa i stabilności nowych wersji.
 • 23. Wszelkie naprawy i konserwacja systemu odbywają się pod nadzorem i wiedzą ASI.

Rozdział 9
Postanowienia końcowe

 • 24. Wszelkie zasady i procedury opisane w niniejszej Instrukcji są wdrożone i przestrzegane przez uprawnionych użytkowników i administratorów systemów. Głównym wyznacznikiem wszystkich działań jest dobro osób, których dane te dotyczą.
 • 25. Instrukcja obowiązuje od dnia jej zatwierdzenia przez administratora danych.


...jest pusty

jednorazowe prześcieradło / pokrowiec na nosze do karetek pogotowia PP+PE
Szybki podgląd
9,19 zł 4,92 zł
AmbuMan mały szkolny
Szybki podgląd
285,61 zł 270,60 zł
STOP HEMO Tampony do nosa na krwawienia z nosa i jamy ustnej
Szybki podgląd
29,81 zł 31,15 zł
Kołnierz ortopedyczny jednorazowy, tekturowy
Szybki podgląd
26,00 zł 18,00 zł
Igła do dekompresji klatki piersiowej (odbarczenia odmy)
Szybki podgląd
29,90 zł 27,00 zł
Opatrunek hydrożelowy 40x60 cm. Na Twarz BurnTec
Szybki podgląd
169,04 zł 125,37 zł
PÓŁMASKA + FILTRY PANDEMIC FLU KIT ZESTAW SUNDSTROM SR100
Szybki podgląd
250,00 zł 239,00 zł
Resuscytator SOHO PCV dla noworodków
Szybki podgląd
105,00 zł 90,00 zł
FILTR ANTYBAKTERYJNY - ANTYWIRUSOWY DLA DOROSŁYCH
Szybki podgląd
5,40 zł 4,37 zł
Newsletter
Sprzedaję na Allegro
Szukaj

Wpisz szukany produkt


Wyszukiwanie zaawansowane
Płatność przelewem bankowym
Płatność PayPal
Okazje info - opinie o sklepie
Okazje.info
CERTYFIKAT
ZGODNOŚĆ DOKUMENTÓW Z PRAWEM 2023 rok
Link do "Alekasndrowski Flesz"
 SZKOLENIA Z ZAKRESU 
 PIERWSZEJ   POMOCY
(więcej w zakładce szkolenia
  i zabezpieczenie
imprez)
link do Flesz Aleksandrowski
Sklep internetowy wojrat.pl oferuje apteczki samochodowe i motocyklowe, w tym prosto z importu apteczki szkolne, wycieczkowe, osobiste, patrolowe oraz  apteczki przemysłowe, biurowe, zakładowe. Sprzedajemy w atrakcyjnych cenach wkłady do apteczek i dodatki, higieniczne norweskie opatrunki na oparzenia, lampy lecznicze i sprzęt ortopedyczny. Nasza firma to również wypożyczalnia sprzętu medycznego, gdzie nasz sprzęt szkoleniowy to produkty najwyższej jakości. Kupując u nas sprzęt dla służb mundurowych lub alkomaty czy defibrylatory i elektrody możesz liczyć na stały rabat. Niestety w dzisiejszych czasach niektóry asortyment z wydłużonym czasem realizacji do 72 godz to normalny czas na oczekiwanie. Jedne z naszych najbardziej popularnych produktów to elementy zabezpieczające, ostrzegawcze, sygnalizacyjno-alarmowe oraz duże torby medyczne. Żyjemy w czasach gdzie ratownictwo medyczne musi posiadać sprzęt i preparaty do sterylizacji mycia i dezynfekcji dlatego nasze szkolenia i pomoc to najlepszy wybór połączony ze sprzedażą. Zapraszamy do zakupów, nasi konsultanci odpowiedzą na wszystkie pytania oraz pomogą dokonać zakupu.
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.